O oddelení

 

Oddelenie keramiky sa venuje výskumu oxidových a neoxidových keramických materiálov už od roku 1984. Základnou oblasťou výskumu je príprava mikro aj nano-keramických materiálov, ich charakterizácia ako aj meranie a vyhodnocovanie mikroštruktúrnych vlastností. V súčasnosti sa oddelenie zameriava na vývoj keramických materiálov pre aplikácie vyžadujúce vysokú odolnosť voči oteru a materiálov pre vysoko-teplotné aplikácie, prípravu transparentných materiálov, keramických neoxidových kompozitov s vysokou tepelnou alebo elektrickou vodivosťou a tiež prípravu luminoforov na báze nitridov a oxinitridov. Oddelenie sa venuje tiež úprave mikroštruktúry nových typov multifunkčných keramických kompozitov so samodiagnostickou schopnosťou a in-situ modifikácii hraníc zŕn, vzhľadom na kľúčovú úlohu ich vysokoteplotných mechanických vlastností. Pozornosť sa sústreďuje aj na zosieťované funkčné fázové rozhrania medzi polymérnym plnivom a cementovou matricou v MDF materiáloch ako aj ich vplyv na výsledné vlastnosti materiálov.

 

 • Vedúci oddelenia: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.

 

Národné a medzinárodné projekty

SIMBA – SODIUM-ION AND SODIUM METAL BATTERIES FOR EFFICIENT AND SUSTAINABLE NEXT-GENERATION ENERGY STORAGE
Program: Horizont 2020, Grant agreement ID: 963542
Zodpovedný riešiteľ: Technische Universitat Darmstadt, Germany
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Partneri: Sweden (Uppsala Universitet, Altris AB), UK (The University of Brimingham, The University of Warwick, Johnson Matthey PLC), Germany (Karlsruher Institut Fuer Technologie, Fraunhofer-Gesellschaft), France (Commissariat à l´énergie atomique et aux énergies alternatives, SAFT, TES RECUPYL), Norway (IFE, Institutt for energiteknikk, ELKEM AS), Ukraine (YUNASKO UA), Netherlands (Uniresearch BV)
Trvanie projektu 01/2021-06/2024
Elektromagnetické tienenie funkčne gradientných vrstevnatých kompozitov na báze SiC s prídavkom grafénu a uhlíkových nanorúrok
Electromagnetic shielding properties of functionally graded layered SiC graphene and SiC-carbon nanotubes composites
Program: VEGA 2/0007/21
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: Ing. Ondrej Hanzel, PhD.
Trvanie projektu: 01/2021-06/2024
Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov
Carbon-Silicon based composite anodes for Li-ion batteries
Program: APVV-19-0461
Zodpovedný riešiteľ: CEMEA
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Trvanie projektu: 07/2020 – 06/2024
Nové vysoko-entropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie
New high-entropy ceramics for advanced application
Program: APVV-19-0497
Zodpovedný riešiteľ: Institute of Materials Research SAS
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
Trvanie projektu: 07/2020 – 06/2024
BIOSURF – Vývoj bioaktívneho nitridu kremičitého modifikáciou povrchovej vrstvy
Development of the bioactive silicon nitride by surface modification
Program: APVV-18-0542
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: Mgr. Tatarková Monika PhD.
Trvanie projektu: 06/2019-05/2022
CeramCom – New Generation Ultra-High Temperature Ceramic Matrix Composites for Aerospace Industry
Program: H2020-MSCA-IF-2017, Grant agreement: 798651
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Partner: Central R&T, Airbus Defence and Space GmbH, Taufkirchen, Germany
Trvanie projektu: 06/2018-05/2020
 • NEWSLETTER (máj 2020) – summary of the project activities (DOWNLOAD report)
Fotoluminiscenčné transparentné keramické materiály na báze oxinitridov
(Photoluminescent transparent oxynitride-based ceramics)
Program: VEGA 2/0164/18
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: doc. Ing. Zoltán Lenčéš, PhD.
Trvanie projektu: 01/2018-12/2021
Príprava a charakterizácia granúl / mikroguličiek na báze nitridu kremičitého pre bioaplikácie
(Preparation and characterization granules/microspheres based on silicon nitride for bioapplications)
Program: VEGA 2/0152/18
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD.
Trvanie projektu: 01/2018-12/2021

 

Vybrané publikácie

DUSZA, Ján – CSANÁDI, Tamás** – MEDVEĎ, Dávid – SEDLÁK, Richard – VOJTKO, Marek – IVOR, Michal – ÜNSAL, HakanTATARKO, PeterTATARKOVÁ, MonikaŠAJGALÍK, Pavol. Nanoindentation and tribology of a (Hf-Ta-Zr-Nb-Ti)C high-entropy carbide. In Journal of the European Ceramic Society, 2021, vol. 41, 5417-5426. (2020: 5.302 – IF, Q1 – JCR, CCC) https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.05.002

HANZEL, Ondrej**LENČÉŠ, ZoltánTATARKO, Peter – SEDLÁK, Richard – DLOUHÝ, Ivo – DUSZA, Ján – ŠAJGALÍK, Pavol. Preparation and properties of layered SiC-graphene composites for EDM. In Materials, 2021, vol. 14, 2916-1-2916-14. (2020: 3.623 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.3390/ma14112916

KE, Daoyao – TATARKO, Peter – LUO, Nan – TAVERI, Gianmarco – KERMANI, Milad – WANG, Xiaoyi – HU, Chunfeng – GRASSO, Salvatore**. Cold joining of fused silica: Bonding pressure and surface roughness effects. In Materials Letters, 2021, vol. 282, art. no. 128836. (2020: 3.423 – IF, Q2 – JCR, 0.755 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents). ISSN 0167-577X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matlet.2020.128836

KITYK, A.** – PROTSENKO, V. – DANILOV, F.I. – PAVLÍK, Viliam – HNATKO, Miroslav – ŠOLTÝS, Ján. Enhancement of the surface characteristics of Ti-based biomedical alloy by electropolishing in environmentally friendly deep eutectic solvent (Ethaline). In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2021, vol. 613, p. 126125-1-126125-14. (2020: 4.539 – IF, Q2 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.126125

KITYK, A.** – HNATKO, Miroslav – PAVLÍK, Viliam – BOČA, Miroslav. Electrochemical surface treatment of manganese stainless steel using several types of deep eutectic solvents. In Materials Research Bulletin, 2021, vol. 141, p. 111348-1-111348-11. (2020: 4.641 – IF, Q2 – JCR).  https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2021.111348

KITYK, A.** – HNATKO, Miroslav – PAVLÍK, Viliam – BOČA, Miroslav. Electropolishing of WCu composite in a deep eutectic solvent. In Chemical Papers, 2021, vol. 75, no. 4, p. 1767-1771. (2020: 2.097 – IF, Q3 – JCR) https://doi.org/10.1007/s11696-020-01426-5

PETRISKOVÁ, Patrícia – MONFORT, O. – SATRAPINSKYY, Leonid – DOBROČKA, Edmund – PLECENIK, T. – PLESCH, Gustáv – PAPŠÍK, Roman – BERMEJO, Raúl – LENČÉŠ, Zoltán**. Preparation and photocatalytic activity of TiO2 nanotube arrays prepared on transparent spinel substrate. In Ceramics International, 2021, vol. 47, no. 9, p. 12970-12980. (2020: 4.527 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.01.160

SMEACETTO, Federico** – D´ISANTO, Fabiana – CASALEGNO, Valentina – TATARKO, Peter – SALVO, Milena. Ytterbium disilicate-based glass-ceramic as joining material for ceramic matrix composites. In Journal of the European Ceramic Society, 2021, vol. 41, no. 2, p. 1099-1106. (2020: 5.302 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.10.022

STEHLÍKOVÁ, G. – GYEPES, R. – BYSTRICKÝ, Roman – ŠKRÁTEK, Martin – VANĚK, P. – TATIERSKY, J.**. Thermal properties of the hybrid compound [Cu(en)2(VO3)2]•3H2O — phase analysis upon heating and cooling. Crystal structure characterization of its two polymorphic modifications. In Journal of Molecular Structure, 2021, vol. 1230, art. no. 129930. (2020: 3.196 – IF, Q3 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.129930

ŠKUNDRIĆ, Tamara – MATOVIC, Branko – ZARUBICA, Aleksandra – ZAGORAC, Jelena – TATARKO, Peter – ZAGORAC, Dejan**. Structure prediction and mechanical properties of silicon hexaboride on ab initio level. In Materials, 2021, vol. 14, no. 24, p. 7887-1-7887-17. (2020: 3.623 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.3390/ma14247887

TATARKO, Peter** – VALENZA, Fabrizio – ÜNSAL, Hakan – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – SEDLÁČEK, JaroslavŠAJGALÍK, Pavol. Design of Lu2O3-reinforced Cf/SiC-ZrB2-ZrC ultra-high temperature ceramic matrix composites: Wetting and interfacial reactivity by ZrSi2 based alloys. In Journal of the European Ceramic Society, 2021, vol. 41, p. 3051-3060. (2020: 5.302 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.05.055

TATARKOVÁ, Monika**TATARKO, Peter – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – DLOUHÝ, Ivo – DUSZA, Ján – ŠAJGALÍK, Pavol. Influence of hexagonal boron nitride nanosheets on phase transformation, microstructure evolution and mechanical properties of Si3N4 ceramics. In Journal of the European Ceramic Society, 2021, vol. 41, no. 10, p. 5115-5126. (2020: 5.302 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.01.057

TATARKOVÁ, MonikaTATARKO, PeterŠAJGALÍK, Pavol. Si3N4 ceramics, structure and properties. In Encyclopedia of Materials: Technical ceramics and glasses. Oxford: Elsevier, 2021, vol. 2, p. 109-118. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818542-1.00021-7

TAVERI, Gianmarco** – HANZEL, OndrejSEDLÁČEK, Jaroslav – TOUŠEK, Jaromír – NEŠČÁKOVÁ, Z. – MICHÁLEK, Martin – DLOUHÝ, Ivo – HNATKO, Miroslav. Consolidation of Bioglass (R) 45S5 suspension through cold isostatic pressing. In Ceramics International, 2021, vol. 47, no. 3, p. 4090-4096. (2020: 4.527 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.09.283

ÜNSAL, Hakan – GRASSO, Salvatore – KOVALČÍKOVÁ, Alexandra – HANZEL, OndrejTATARKOVÁ, Monika – DLOUHÝ, Ivo – TATARKO, Peter**. In-situ graphene platelets formation and its suppression during reactive spark plasma sintering of boron carbide/titanium diboride composites. In Journal of the European Ceramic Society, 2021, vol. 41, no. 13, p. 6281-6289. (2020: 5.302 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2021.06.053

YU, Teng – KWON, Heejin – SHI, Linkun – ZHOU, Xiaobing** – YOON, Dang-Hyok** – TATARKO, Peter – XU, Xin – HUANG, Zhengren – HUANG, Qing. Joining of Ti-coated monolithic SiC using a SiCw/Ti3SiC2 filler by electric field-assisted sintering. In Journal of the European Ceramic Society, 2021, vol. 41, no. 3, p. 1834-1840. (2020: 5.302 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.10.059

ZHOU, Xiaobing** – SHI, Linkun – ZOU, Shunrui – XU, Jie – LIU, Yihe – TATARKO, Peter. Fast seamless joining of SiCw/Ti3SiC2 composite using electric field-assisted sintering technique. In International Journal of Applied Ceramic Technology, 2021, vol. 18, no. 5, p. 1670-1676. (2020: 1.968 – IF, Q2 – JCR) https://doi.org/10.1111/ijac.13799

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

 • Universität Karlsruhe, Institut für Keramik im Maschinenbau, Karlsruhe, Germany
 • Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Disperse Feststoffe, Darmstadt, Germany
 • Institute for Ceramic Technology, ISTEC, Faenza, Italy
 • University of Trento, Materials Science Department, Trento, Italy
 • National Institute for Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Nagoya, Japan
 • University of Leeds, Materials Science Department, Leeds, United Kingdom
 • Austrian Research Center, Materials Science Division, Seibersdorf, Austria
 • Forschung Institut für Elektronenmikroskopie und Feinstruktur Forschung, TU Graz, Austria
 • Department of Mater. Sci. and Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan