Projektová činnosť

Národné

Hlinitano-kremičitanové sklené a sklokeramické materiály spevnené iónovou výmenou a dodatočnými funckionalitami
Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
CEDITEK II – Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK (ITMS2014+: 313011W442)
Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Anotácia: Operačný program: Integrovaná infraštruktúraAktivita ÚACH SAV: Funkčné a povrchovo funkcionalizované materiály s vysokou pridanou hodnotou
Doba trvania: 1.1.2019 – 30.6.2023