Témy dizertačných prác 2022/2023

Študijný program: Anorganická chémia alebo Anorganická technológia a materiály so začiatkom v roku 2022/23

—   Ternárne fluoridy pre moderné aplikácie   —
Školiteľ: doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. miroslav.boca@savba.sk

 • Predmetom práce bude štúdium ternárnych anorganických fluoridov pre moderné aplikácie v oblastiach energetiky. Obsahom štúdia bude vývoj syntetických metód, následná spektrálna, termochemická prípadne štruktúrna charakterizácia a identifikácia aplikačne zaujímavých systémov.
  Kľúčové slová: ternárne fluoridy, spektrálna charakterizácia, modifikačné premeny

—   Kompozitné materiály na báze vrstevnatých hydrosilikátov a katiónových polymérov   —
Školiteľ: Ing. Helena Pálková, PhD. helena.palkova@savba.sk

 • Práca sa bude venovať optimalizácii procesu kompozitných materiálov na báze vrstevnatých aluminosilikátov a rôznych typov polykatiónov, aby pripravený materiál nadobúdal nové funkčné vlastnosti, napríklad antibakteriálne a pod. Budú sa detailne študovať vzájomné interakcie medzi anorganicko-organickými zložkami ako aj vplyv zvolených podmienok na výsledné vlastnosti kompozitných materiálov.
  Kľúčové slová: vrstevnatý aluminosilikát, katiónový polymér, surfaktant, modifikácia

—   Štúdium vlastností pokročilých anorganických materiálov modelovým prístupom   —
Školiteľ: Ing. Eva Scholtzová, CSc. eva.scholtzova@savba.sk

 • Využitím teoretických výpočtových metód (napr. DFT) a periodického modelového prístupu sa budú charakterizovať pokročilé materiály na báze vrstevnatých anorganických štruktúr (ílové minerály, grafén, hybridné materiály, a pod.) a študovať ich  fyzikálnochemické a iné vlastnosti, čím sa získajú nové informácie o ich stabilite a  možnostiach využitia pri príprave   sofistikovaných materiálov s predikovanými technologickými vlastnosťami  v podobe nanokompozitov, nosičov liečiv, či iných funkcionalizovaných materiálov.
  Kľúčové slová: pokročilé anorganické materiály, vrstevnaté štruktúry, DFT, modelovanie

————————————————-

Študijný program: Teoretická a počítačová chémia so začiatkom v roku 2022/23

Vývoj a implementácia efektívnych relativistických metód určených na predpoveď spektroskopických parametrov
Školiteľ: Mgr. Stanislav Komorovský, PhD. stanislav.komorovsky@savba.sk

 • Hlavným cieľom dizertačnej práce je teoretický vývoj nových relativistických metód pre výpočet spektroskopických parametrov (NMR, EPR, XRay, MCD, …) diamagnetických ako aj paramagnetických systémov, s následnou efektívnou implementáciou do programu ReSpect (www.respectprogram.org).
  Kľúčové slová: relativistická teória, kvantová chémia, numerické metódy, výpočtová veda

 

Študijný program: Fyzikálna chémia so začiatkom v roku 2022/23

Hybridné materiály vrstevnatých kremičitanov s fotoaktívnymi vlastnosťami
Školiteľ: prof. RNDr. Juraj Bujdák, DrSc. e-mail: juraj.bujdak@savba.sk

Školiteľ špecialista: Mgr. Peter Boháč, PhD. e-mail: peter.bohac@savba.sk

 • Obsahom dizertačnej práce bude príprava a charakterizácia hybridných materiálov vrstevnatých kremičitanov a vybraných typov luminiscenčných farbív s dôrazom na javy ako sú fotoaktivita, molekulová agregácia farbív a agregáciou indukovaná emisia. Riešenie práce bude vyžadovať kombináciu experimentálnych aj teoretických postupov.
  Kľúčové slová: vrstevnaté kremičitany, fluorescenčné farbivá, fotofyzikálne vlastnosti, spektroskopia

_____________

Fyzikálno-chemická analýza tavenín ľahkých lantanoidov
Školiteľ: Ing. Blanka Kubíková, PhD. e-mail: blanka.kubikova@savba.sk

 • Analýza vybraných fluoridových taveninových systémov lantanoidov z hľadiska fázových rovnováh, termochemických charakteristík, objemových, povrchových a transportných vlastností.
  Kľúčové slová: fluoridové taveniny, fázové rovnováhy, fyzikálno-chemické vlastnosti

_____________

DFT metóda a modelový prístup pre štúdium vlastností pokročilých materiálov
Školiteľ: Ing. Eva Scholtzová, CSc. eva.scholtzova@savba.sk

 • Využitím DFT metódy a periodického modelového prístupu sa budú charakterizovať pokročilé materiály na báze vrstevnatých anorganických štruktúr (ílové minerály, grafén, hybridné materiály, a pod.) a študovať ich  fyzikálnochemické a iné vlastnosti, čím sa získajú nové informácie o ich stabilite a  možnostiach využitia pri príprave sofistikovaných materiálov s predikovanými technologickými vlastnosťami  v podobe nanokompozitov, nosičov liečiv, či iných funkcionalizovaných materiálov.
  Kľúčové slová: pokročilé anorganické materiály, vrstevnaté štruktúry, DFT, modelovanie