Základné informácie

Podmienky pre prijatie na DŠ

  • osvedčenie o úspešnom absolvovaní magisterského alebo inžinierskeho štúdia (titul Mgr. alebo Ing.),
  • úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru,
  • súhlas školiteľa a riaditeľa pracoviska s prijatím na vybranú tému zo zoznamu vypísaných tém.

O doktorandské štúdium na ÚACH SAV sa môže uchádzať každý úspešný absolvent vysokoškolského štúdia 2. stupňa v danom alebo príbuznom odbore. Záujemca sa spravidla uchádza o jednu z vypísaných tém ku konkrétnemu školiteľovi.

Prijímacie konanie je neverejné pred viacčlennou komisiou zloženou z členov príslušnej fakulty, ktorá zastrešuje študijný odbor doplnenou členmi z ústavu anorganickej chémie SAV. Cieľom pohovoru je zistenie všeobecných vedomostí v rozsahu vysokoškolského učiva, stupňa znalosti cudzích jazykov a diskusia okolo zamerania diplomovej práce absolventa. Komisia na základe prijímacieho pohovoru určí poradie úspešných uchádzačov, ktorí vyhoveli požadovaným kritériám.

Získaný titul: PhD (Philosophiae Doctor), po úspešnej obhajobe dizertačnej práce ho udeľuje Slovenská technická univerzita alebo Univerzita Komenského v Bratislave

 

ÚACH ponúka:

  • prácu na moderných experimentálnych zariadeniach
  • možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia vedeckých projektov na medzinárodnej úrovni
  • možnosť prezentovať svoje vedecké výsledky na medzinárodnom fóre (napr. účasť na konferenciách, školách, návštevy a študijné pobyty na spolupracujúcich pracoviskách a pod.)
  • bývanie na ubytovni SAV (v Devínskej Novej Vsi, 20 min autobusom od ústavu) v rekonštruovaných bytoch za výhodnú cenu

Podrobnejšie informácie o doktorandskom štúdiu Vám poskytne tajomník pre vzdelávanie ÚACH – Ing. Blanka Kubíková, PhD., tel: +421 2 59410 421, e-mail: blanka.kubikova@savba.sk