VEGA

Národné

Elektromagnetické tienenie funkčne gradientných vrstevnatých kompozitov na báze SiC s prídavkom grafénu a uhlíkových nanorúrok
Electromagnetic shielding properties of functionally graded layered SiC-graphene and SiC-carbon nanotubes composites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hanzel Ondrej PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov
Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2024
Fázové premeny oxidov kovov v roztavených fluoridových systémoch
Phase changes of metal oxides in fluoride melts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Štruktúra a vlastnosti bio aktívnych skiel dopovaných iónmi s potenciálne terapeutickými a antibakteriálnymi účinkami
Structure and properties of bioactive glasses doped with ions with potential therapeutic and antibacterial effects
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Chromčíková Mária PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Vývoj a charakterizácia sférických mikročastíc vhodných na prípravu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr
Development and characterisation of spherical microparticles for preparation of advanced 3D glass and glass-ceramic structures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michálková Monika PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
Porozumenie mechanizmu interakcií znečisťujúcich látok adsorbovaných na povrchu aluminosilikátových štruktúr
Insight into the mechanism of interactions of pollutants adsorbed on the surface of aluminosilicate structures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Scholtzová Eva CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2022
Fluoridové taveninové systémy s potenciálom využitia v elektrochemickej výrobe hliníka
Fluoride melts with potential applications in electrochemical aluminum production
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimko František PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Fotoluminiscenčné transparentné keramické materiály na báze oxinitridov
Photoluminescent transparent oxynitride-based ceramics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel
Corrosion and weathering of tablewareglass
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Chromčíková Mária PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Nové anorganické fosfory na báze stechiometrických hlinitanov a kremičitanov s dlhodobou svetelnou emisiou pre optické a biomedicínske aplikácie
Long persistent phosphors on the base of stoichiometric aluminates and silicates for optical and biomedical applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Príprava a charakterizácia granúl / mikroguličiek na báze nitridu kremičitého pre bioaplikácie
Preparation and characterization granuls/microspheres based on silicon nitride for bioapplications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021