VEGA – skončené

Národné

Roztavené fluoridové systémy s vyššou funkcionalitou
Molten fluoride systems with higher functionality
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Elektrolyty s nízkou teplotou topenia a zmáčané katódy s potenciálom pre zlepšenie procesu výroby hliníka
Low melting electrolytes and wetted cathodes with potential for electrolytic aluminium production
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimko František PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Nové anorganické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v LED diódach vyžarujúcich biele svetlo
New rare-earth aluminate-based inorganic phosphors for applications in white light emitting LEDs
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Klement Róbert PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Svetlo emitujúce luminofóry na báze ternárnych nitridov a oxynitridov kremíka
Ternary silicon nitride and oxynitride-based phosphors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Zlepšenie funkčných vlastností keramických materiálov prídavkom uhlíkových nanorúrok a grafénu
Improvement of functional properties of ceramic materials with the addition of carbon nano-tubes and graphene
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Hybridné materiály vrstevnatých kremičitanov s kyanínovými a porfyrínovými farbivami
Hybrid materials based on layered silicates with cyanine and porphyrine dyes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Czímerová Adriana PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Keramické vrstvy pripravené z organokremičitých prekurzorov pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov
Ceramic coatings with glass fillers for high temperature corrosion protection of metals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
Príprava a vlastnosti nových typov organoílov pre polymérne a environmentálne aplikácie
Preparation and properties of novel organoclays for polymer and environmental applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
ReSpect – praktický a účinný výpočtový nástroj pre štúdium zlúčenín ťažkých prvkov
ReSpect – a practical and efficient computational tool to study heavy element compounds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2016
Roztavené fluoridové systémy pre vysokoteplotné aplikácie s potenciálom využitia v energetickom sektore
Molten fluoride systems for high temperature applications with potential in energy sector application
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – molekulová dynamika, termodynamické modely, kryštalizácia, vibračné a impedančné spektrá
Structure and properties of oxide glasses – molecular dynamics, thermodynamic models, crystallization, vibrational and impedance spectroscopy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Chromčíková Mária PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015
Štúdium mechanizmu korózie materiálov používaných pri tavení priemyselne vyrábaných skiel
Study of the mechanism of corrosion of materials used in a melting of industrially produced glasses
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Šimurka Peter PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2012 – 31.12.2015