VEGA – skončené

Národné

Fluoridové taveninové systémy s potenciálom využitia v elektrochemickej výrobe hliníka
Fluoride melts with potential applications in electrochemical aluminum production
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimko František, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Fotoluminiscenčné transparentné keramické materiály na báze oxinitridov
Photoluminescent transparent oxynitride-based ceramics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel
Corrosion and weathering of tablewareglass
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Chromčíková Mária, PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Nové anorganické fosfory na báze stechiometrických hlinitanov a kremičitanov s dlhodobou svetelnou emisiou pre optické a biomedicínske aplikácie
Long persistent phosphors on the base of stoichiometric aluminates and silicates for optical and biomedical applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Príprava a charakterizácia granúl / mikroguličiek na báze nitridu kremičitého pre bioaplikácie
Preparation and characterization granuls/microspheres based on silicon nitride for bioapplications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2021
Funkcionalizácia ílových minerálov netradičnými organickými surfaktantmi
Functionalization of clay minerals using unconventional organic surfactants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Transparentné polykryštalické keramické materiály so submikrónovou mikroštruktúrou a luminiscenčnými vlastnosťami
Transparent polycrystalline ceramics materials with submicrone microstructure and with luminiscent properties
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Vývoj pokročilých nástrojov na výpočet a interepretáciu NMR a EPR spektier systémov ťažkých prvkov
Development of advanced tools for calculation and interpretation of NMR and EPR spectra of heavy element compounds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Fotoaktívne hybridné materiály
Photoactive hybrid materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Czímerová Adriana, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2019
Roztavené fluoridové systémy s vyššou funkcionalitou
Molten fluoride systems with higher functionality
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – termodynamický model, entalpická a objemová relaxácia
Structure abd properties of oxide glasses – thermodynamic models, entalpic and structural relaxation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Chromčíková Mária, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019
Elektrolyty s nízkou teplotou topenia a zmáčané katódy s potenciálom pre zlepšenie procesu výroby hliníka
Low melting electrolytes and wetted cathodes with potential for electrolytic aluminium production
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimko František, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Nové anorganické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v LED diódach vyžarujúcich biele svetlo
New rare-earth aluminate-based inorganic phosphors for applications in white light emitting LEDs
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Klement Róbert, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Svetlo emitujúce luminofóry na báze ternárnych nitridov a oxynitridov kremíka
Ternary silicon nitride and oxynitride-based phosphors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017
Zlepšenie funkčných vlastností keramických materiálov prídavkom uhlíkových nanorúrok a grafénu
Improvement of functional properties of ceramic materials with the addition of carbon nano-tubes and graphene
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav, PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017