Iné medzinárodné

Medzinárodné

SCALP – Percepcia spinovej interakcie na pokročilej úrovni
Spin Coupling Advanced Level Perception
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga, DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.2.2020 – 31.12.2022
Reakčné spájanie pokročilých keramických materiálov na báze SiC
Reaction bonding of advanced SiC-based ceramics
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter, PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 – 31.12.2022