APVV

Národné

Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov
Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
BioPolSil – Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov
Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
RARE – Interakcia fluoridových taveninových systémov prvkov vzácnych zemín s oxidmi kritických prvkov v kontexte špeciálnych aplikácií
Interaction of fluoride melts of rare earth elements with oxides of critical elements in the context of special applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Nové vysoko-entropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie
New High – Entropy Ceramics for Advanced Applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
Pokročilé materiály s eutektickou mikroštruktúrou pre vysokoteplotné funkčné aplikácie
Advanced materials with eutectic microstructure for high temperature and functional applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Prnová Anna PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
DKS-pNMR – Vývoj nástrojov pre pokročilú analýzu a predikciu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky
Development of tools for advanced analysis and prediction of parameters of EPR, NMR and pNMR spectra of complex systems containing heavy elements
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024
PolyNanoPhoto – Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami
Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 30.6.2023
BioSurf – Vývoj bioaktívneho nitridu kremičitého modifikáciou povrchovej vrstvy
Development of the bioactive silicon nitride by surface modification
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tatarková Monika PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2019 – 31.12.2022
WLEDMAT – Nové sklenené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-ELED diódy)
Novel glass and glass-ceramic rare-earth aluminates-based phosphors for energy-savin solid state lighting sources emitting while light (pc-WLEDs)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 31.7.2022
PyrMat – Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky
Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022