APVV – skončené

Národné

EXTREMECER – Keramické materiály pre použitie v extrémnych podmienkach
Ceramic materials for extreme operating conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2020
nanomat – Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a polymérov
Nanocomposite materials based on organo-phosphonium smectites and polymers
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jankovič Ľuboš PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2020
BiofNano – Prevencia a eradikácia mikrobiálnych biofilmov vo vzťahu k nanomateriálom
Prevention and eradication of microbial biofilms in relationship to nanomaterials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bujdák Juraj DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.12.2020
ProKor – Kompozitné vrstvy pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov
Advanced composite coatings for high temperature corrosion protection of metals
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.10.2020
FLUMECE – Fluoridové taveniny kritických prvkov pre nekonvenčné aplikácie
Fluoride melts of critical elements for unconventional applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.8.2020
BENECOM – Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
The behaviour of new progressive construction materials in aggressive environment of molten salts
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimko František PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.8.2020
Rel-NMR-EPR – Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
Developing new theoretical tools for prediction and interpretation of EPR and NMR parameters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Vladimír DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
SERAMAT – Zhodnotenie druhotných surovín pre materiály s využitím v extrémnych podmienkach
Assessment of secondary raw materials for the preparation of materials used in extreme conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Silicon oxynitride-based photoluminescent ceramic materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Perlit – Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní
Perlite genesis and innovative approaches to its exploitation and processing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
ConCer – Vývoj vodivej keramiky na báze SiC
Development SiC based conductive ceramics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
PROGNOZHET – Heterocykly pre progresívne trendy storočia
Heterocycles for progressive trends of the century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Smrčok Ľubomír CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.8.2016