APVV – skončené

Národné

Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Silicon oxynitride-based photoluminescent ceramic materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2015 – 30.6.2019
Perlit – Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní
Perlite genesis and innovative approaches to its exploitation and processing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
ConCer – Vývoj vodivej keramiky na báze SiC
Development SiC based conductive ceramics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.10.2013 – 30.9.2017
PROGNOZHET – Heterocykly pre progresívne trendy storočia
Heterocycles for progressive trends of the century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Smrčok Ľubomír CSc.
Doba trvania: 1.7.2016 – 31.8.2016
HybridMater – Fotoaktívne hybridné nanomateriály s luminiscenčnými a antimikrobiálnymi vlastnosťami.
Photoactive hybrid nanomaterials with luminescent and antimicrobial properties.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bujdák Juraj DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
KoroDENT – Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov
Mechanisms of corrosion and micromechanical properties of dental materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
PAPHET – Polyaplikovateľné heterocykly – návrh štruktúry, syntéza a vlastnosti
Polyaplicable heterocycles – design, synthesis and properties
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Smrčok Ľubomír CSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
SVOJE – Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike
Structure and properties of oxide glasses for application in nuclear power technology
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Chromčíková Mária PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015
SiNGra – Vývoj nitridu kremičitého s prídavkom multivrstiev grafénu.
Development of Si3N4 with addition of graphene platelets
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.7.2012 – 31.12.2015