O oddelení

Oddelenie teoretickej chémie sa zaoberá tromi hlavnými oblasťami výskumu. Prvá oblasť sa venuje vývoju programového balíka ReSpect (respectprogram.org) určeného na výpočty a analýzu magnetických a elektrických vlastností systémov obsahujúcich ťažké prvky so zahrnutím relativistických efektov. Toto napríklad zahŕňa výpočty NMR a EPR parametrov organokovov, biologicky a katalyticky aktívnych látok. Cieľom druhého výskumného smeru je kombinovanie experimentálnych metód (napr. Rtg-metódy a FTIC spektroskopie) s presnými DFT výpočtami v tuhej fáze aby sa získali nové informácie o fyzikálnochemických a mechanických vlastnostiach hybridných nanomateriálov (napr. organoílov). Výskumné aktivity tretej oblasti sú zamerané na vývoj moderných výpočtových metód, ktoré sa zaoberajú elektrónovou koreláciou v molekulách a tuhých látkach.

 • Vedúci oddelenia: Mgr. Stanislav Komorovský, PhD.

 

Vybrané publikácie

HRICOVÍNI, Michal – ASHER, James Richard – HRICOVÍNI, Miloš**. Photochemical anti-syn isomerization around the -N-N=bond in heterocyclic imines. In RSC Advances, 2020, vol. 10, no. 10, p. 5540-5550.

KOMOROVSKÝ, Stanislav** – JAKUBOWSKA, Katarzyna – ŚWIDER, Paweł – REPISKÝ, Michal – JASZUŃSKI, Michal**. NMR spin-spin coupling constants derived from relativistic four-component DFT theory – Analysis and visualization. In Journal of Physical Chemistry A.Molecules, spectroscopy, kinetics, environment, and general theory, 2020, vol. 124, no. 25, p. 5157-5169.

REPISKÝ, Michal** – KOMOROVSKÝ, Stanislav** – KÁDEK, Marius – KONEČNÝ, Lukáš – EKSTRÖM, Ulf – MALKIN, Elena – KAUPP, Martin – RUUD, Kenneth – MALKINA, OľgaMALKIN, Vladimír. ReSpect: Relativistic spectroscopy DFT program package. In Journal of Chemical Physics, 2020, vol. 152, no. 18, p. 184101-1-184101-36.

REY, Jérôme – BIGNAUD, Charles – RAYBAUD, Pascal – BUČKO, Tomáš** – CHIZALLET, Céline**. Dynamic features of transition states for beta-scission reactions of alkenes over acid zeolites revealed by AIMD simulations. In Angewandte Chemie, 2020, vol. 59, no. 43, p. 18938-18942.

SCHOLTZOVÁ, Eva**. Computational modeling of nanoclays. In Micro & Nano Technologies Series: Clay Nanoparticles.Properties and Applications. Netherlands, Elsevier, 2020, p. 139-166.

SCHOLTZOVÁ, Eva** – TUNEGA, Daniel**. Prediction of mechanical properties of grafted kaolinite – A DFT study. In Applied Clay Science, 2020, vol. 193, p. 105692-1-105692-7.

SILVA, Manoj – BARCAUSKAITE, Karolina – DRAPANAUSKAITE, Donata – TIAN, Huijie – BUČKO, Tomáš – BALTRUSAITIS, Jonas**. Relative humidity facilitated urea particle reaction with salicylic acid: A combined in situ spectroscopy and DFT study. In ACS Earth and Space Chemistry, 2020, vol. 4, no. 7, p. 1018-1028.

VÍCHA, Jan – NOVOTNÝ, Jan – KOMOROVSKÝ, Stanislav – STRAKA, Michal** – KAUPP, Martin** – MAREK, Radek**. Relativistic heavy-neighbor-atom effects on NMR shifts: Concepts and trends across the periodic table. In Chemical Reviews, 2020, vol.120, p. 7065-7103.

 

Národné a medzinárodné projekty

DKS-pNMR – Development of tools for advanced analysis and prediction of parameters of EPR, NMR and pNMR spectra of complex systems containing heavy elements
(Vývoj nástrojov pre pokročilú analýzu a predikciu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ Dr. O. Malkin
Trvanie projektu: 07/2020-06/2024
Percepcia spinovej interakcie na pokročilej úrovni
(Spin Coupling Advanced Level Perception)
Program: APVV SK-FR-19-0001
Zodpovedný riešiteľ Dr. O. Malkin
Partneri Ústav molekulárnej chémie, Univerzita v Burgundsku, Francúzsko
Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2021

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

 • Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences, Department of Chemistry, UiT – The Arctic University of Norway, Tromsø, Nórsko
 • CEITEC – Central European Institute of Technology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Česká republika
 • Center of Polymer Systems, University Institute, Tomas Bata University in Zlín, Zlín, Česká republika
 • School of Chemistry, St Andrews University, St Andrews, Spojené kráľovstvo
 • ICMUB Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne, Dijon, Francúzsko
 • Quantum Chemistry, Institute of Chemistry, Technische Universität Berlin, Berlín, Nemecko
 • Chemistry of Materials, Paris-Lodron-University Salzburg, Salzburg, Rakúsko
 • Paul Sabatier University – Toulouse III – Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques, Toulouse, Francúzsko
 • Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poľsko
 • Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Chemical Physics and Optics, Praha, Česká republika
 • University of Patras,  Department  of  Geology, Patras, Grécko
 • Justus-Liebig University Giessen, Institute of Soil Science and Soil Conservation, Giessen, Nemecko