O oddelení

Oddelenie teoretickej chémie sa zaoberá tromi hlavnými oblasťami výskumu. Prvá oblasť sa venuje vývoju programového balíka ReSpect (respectprogram.org) určeného na výpočty a analýzu magnetických a elektrických vlastností systémov obsahujúcich ťažké prvky so zahrnutím relativistických efektov. Toto napríklad zahŕňa výpočty NMR a EPR parametrov organokovov, biologicky a katalyticky aktívnych látok. Cieľom druhého výskumného smeru je kombinovanie experimentálnych metód (napr. Rtg-metódy a FTIC spektroskopie) s presnými DFT výpočtami v tuhej fáze aby sa získali nové informácie o fyzikálnochemických a mechanických vlastnostiach hybridných nanomateriálov (napr. organoílov). Výskumné aktivity tretej oblasti sú zamerané na vývoj moderných výpočtových metód, ktoré sa zaoberajú elektrónovou koreláciou v molekulách a tuhých látkach.

 • Vedúci oddelenia: Mgr. Stanislav Komorovský, PhD.

 

Vybrané publikácie

AMSLER, Jonas** – PLESSOW, Philipp N. – STUDT, Felix – BUČKO, Tomáš**. Anharmonic correction to adsorption free energy from DFT-based MD using thermodynamic integration. In Journal of Chemical Theory and Computation, 2021, vol. 17, no. 2, p. 1155-1169. (2020: 6.006 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1021/acs.jctc.0c01022

BOJE, Astrid – TAIFAN, William E. – STRÖM, Henrik – BUČKO, Tomáš – BALTRUSAITIS, Jonas – HELLMAN, Anders**. First-principles-informed energy span and microkinetic analysis of ethanol catalytic conversion to 1,3-butadiene on MgO. In Catalysis Science and Technology, 2021, vol. 11, no. 20, p. 6682-6693. (2020: 6.119 – IF, Q2 – JCR) https://doi.org/10.1039/d1cy00419k

CASIER, Bastien – CHAGAS DA SILVA, Mauricio – BADAWI, Michael – PASCALE, Fabien – BUČKO, Tomáš – LEBèGUE, Sébastien – ROCCA, Dario**. Hybrid localized graph kernel for machine learning energy-related properties of molecules and solids. In Journal of Computational Chemistry, 2021, vol. 42, no. 20, p. 1390-1401. (2020: 3.376 – IF, Q2 – JCR) https://doi.org/10.1002/jcc.26550

DESMARAIS, Jacques K.** – KOMOROVSKÝ, Stanislav – FLAMENT, Jean-Pierre – ERBA, Alessandro. Spin-orbit coupling from a two-component self-consistent approach. II. Non-collinear density functional theories. In Journal of Chemical Physics, 2021, vol. 154, no. 20, p. 204110-1-204110-15. (2020: 3.488 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1063/5.0051447

GEŠVANDTNEROVÁ, Monika** – ROCCA, Dario – BUČKO, Tomáš**. Methanol carbonylation over acid mordenite: Insights from ab initio molecular dynamics and machine learning thermodynamic perturbation theory. In Journal of Catalysis, 2021, vol. 396, p. 166-178. (2020: 7.920 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.jcat.2021.02.011

JANKOVIČ, Ľuboš** – ŠKORŇA, PeterMORENO RODRÍGUEZ, DanielSCHOLTZOVÁ, Eva – TUNEGA, Daniel. Preparation, characterization and adsorption properties of tetraalkylphosphonium organobeidellites. In Applied Clay Science, 2021, vol. 204, p. 105989-1-105989-10. (2020: 5.467 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.clay.2021.105989

NOVOTNÝ, Jan* – JEREMIAS, Lukáš* – NIMAX, Patrick – KOMOROVSKÝ, Stanislav – HEINMAA, Ivo – MAREK, Radek**. Crystal and substituent effects on paramagnetic NMR shifts in transition-metal complexes. In Inorganic Chemistry, 2021, vol. 60, no. 13, p. 9368-9377. (2020: 5.165 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.1c00204

SCHOLTZOVÁ, Eva**. Insight into the structure of TMA-hectorite: A theoretical approach. In MINERALS-BASEL, 2021, vol. 11, no. 5, p. 505-1-505-11. (2020: 2.644 – IF, Q2 – JCR) https://doi.org/10.3390/min11050505

 

Národné a medzinárodné projekty

DKS-pNMR – Development of tools for advanced analysis and prediction of parameters of EPR, NMR and pNMR spectra of complex systems containing heavy elements
(Vývoj nástrojov pre pokročilú analýzu a predikciu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ Dr. O. Malkin
Trvanie projektu: 07/2020-06/2024
Percepcia spinovej interakcie na pokročilej úrovni
(Spin Coupling Advanced Level Perception)
Program: APVV SK-FR-19-0001
Zodpovedný riešiteľ Dr. O. Malkin
Partneri Ústav molekulárnej chémie, Univerzita v Burgundsku, Francúzsko
Trvanie projektu: 01/2020 – 12/2021

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

 • Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences, Department of Chemistry, UiT – The Arctic University of Norway, Tromsø, Nórsko
 • CEITEC – Central European Institute of Technology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Česká republika
 • Center of Polymer Systems, University Institute, Tomas Bata University in Zlín, Zlín, Česká republika
 • School of Chemistry, St Andrews University, St Andrews, Spojené kráľovstvo
 • ICMUB Institut de Chimie Moléculaire de l’Université de Bourgogne, Dijon, Francúzsko
 • Quantum Chemistry, Institute of Chemistry, Technische Universität Berlin, Berlín, Nemecko
 • Chemistry of Materials, Paris-Lodron-University Salzburg, Salzburg, Rakúsko
 • Paul Sabatier University – Toulouse III – Laboratoire de Chimie et Physique Quantiques, Toulouse, Francúzsko
 • Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poľsko
 • Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Chemical Physics and Optics, Praha, Česká republika
 • University of Patras,  Department  of  Geology, Patras, Grécko
 • Justus-Liebig University Giessen, Institute of Soil Science and Soil Conservation, Giessen, Nemecko