Informácie o ústave Informácie o ústave

Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, je zameraný na základný výskum v oblasti anorganických a bioanorganických systémov so zameraním na optimalizáciu a vývoj nových materiálov a technologických procesov vo vedných odboroch: anorganická chémia, fyzikálna chémia, materiálová chémia, anorganická technológia a materiály, teoretická a počítačová chémia, nanotechnológie

Predmetom výskumu sú najmä:

 • vzťahy medzi zložením, vlastnosťami a štruktúrou anorganických látok, predovšetkým progresívnych keramických materiálov, taveninových sústav a hydrosilikátov,
 • termodynamika viaczložkových sústav,
 • javy a chemické reakcie v anorganických sústavách, vrátane fázových rozhraní,
 • vývoj a aplikácia teoretických a experimentálnych metód pre určovanie štruktúry a vlastností látok.
Najvýznamnejšie výsledky Najvýznamnejšie výsledky
 • Vodík-vodíkové vzájomné pôsobenie pozorované pomocou nepriamej NMR interakcie cez priestor
 • Analýza metastabilných fáz v extrémne rýchlo ochladených fluoridových taveninách (LiF – CaF2)eut – LaF3
 • Nízkoteplotná príprava translucentnej YAG keramiky žiarovým lisovaním Y3Al5O12 skla
 • Interakcie organických katiónov farbív v sústavách vrstevnatých kremičitanov
 • Elektro-iskrové obrábanie Al2O3-MWCNT
 • Vývoj nového, environmentálneho spôsobu prípravy keramických pien na báze Al2O3/SiO2/CaO
 • Priama príprava transparentného polykryštalického spinelu dopovaného prechodnými kovmi pomocou SPS
Prístrojové vybavenie Prístrojové vybavenie
 • Fázová, mikroštrukturálna analýza a chemická analýza
 • Metódy pre stanovenie fyzikálno-chemických a mechanických vlastností materiálov
 • Spektrálne metódy
 • Príprava keramických a skelných vzoriek
 • Opracovanie keramických a skelných vzoriek
 • Príprava vzoriek – iné

Service1