Informácie o ústave Informácie o ústave

Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, je zameraný na základný výskum v oblasti anorganických a bioanorganických systémov so zameraním na optimalizáciu a vývoj nových materiálov a technologických procesov vo vedných odboroch: anorganická chémia, fyzikálna chémia, materiálová chémia, anorganická technológia a materiály, teoretická a počítačová chémia, nanotechnológie

Predmetom výskumu sú najmä:

 • vzťahy medzi zložením, vlastnosťami a štruktúrou anorganických látok, predovšetkým progresívnych keramických materiálov, taveninových sústav a hydrosilikátov,
 • termodynamika viaczložkových sústav,
 • javy a chemické reakcie v anorganických sústavách, vrátane fázových rozhraní,
 • vývoj a aplikácia teoretických a experimentálnych metód pre určovanie štruktúry a vlastností látok.
Najvýznamnejšie výsledky Najvýznamnejšie výsledky
 • Rezonančný prenos energie medzi molekulami farbiva v koloidoch vrstvených nanočastíc saponitu: Vplyv povrchovej koncentrácie farbiva
 • Uhlíkové nanočastice obsahujúce keramické kompozity s vysokou elektrickou vodivosťou
 • Tepelná stabilita a štruktúrna korelácia oxo- a oxo-fluóro-hlinitanov draselných v systéme KF-Al2O3.
 • Nové anorganické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v LED diódach vyžarujúcich biele svetlo
 • Vplyv pulznej laserovej radiácie na povrch SiC
 • Solárna tepelná elektrolýza horčíka z roztavených fluoridov
 • Ultrarýchle spájanie povlakovaných (CVD-SiC) vláknitých keramických kompozitov Cf/SiC s medzivrstvou Ti
Prístrojové vybavenie Prístrojové vybavenie
 • Fázová, mikroštrukturálna analýza a chemická analýza
 • Metódy pre stanovenie fyzikálno-chemických a mechanických vlastností materiálov
 • Spektrálne metódy
 • Príprava keramických a skelných vzoriek
 • Opracovanie keramických a skelných vzoriek
 • Príprava vzoriek – iné

Service1