Informácie o ústave Informácie o ústave

Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied je zameraný na základný výskum v oblasti anorganických a bioanorganických systémov so zameraním na optimalizáciu a vývoj nových materiálov a technologických procesov vo vedných odboroch: anorganická chémia, fyzikálna chémia, materiálová chémia, anorganická technológia a materiály, teoretická a počítačová chémia, nanotechnológie

Predmetom výskumu sú najmä:

 • vzťahy medzi zložením, vlastnosťami a štruktúrou anorganických látok, predovšetkým progresívnych keramických materiálov, taveninových sústav a hydrosilikátov,
 • termodynamika viaczložkových sústav,
 • javy a chemické reakcie v anorganických sústavách, vrátane fázových rozhraní,
 • vývoj a aplikácia teoretických a experimentálnych metód pre určovanie štruktúry a vlastností látok.
Najvýznamnejšie výsledky Najvýznamnejšie výsledky
 • Duté amorfné a polykryštalické YAG mikroguľôčky pripravené plameňovou syntézou
 • Využitie vysokoteplotnej NMR spektroskopie na štúdium Na3AlF6-Al2O3, Fe2O3 a FeO systémov
 • Zvýšená fluorescencia kyanínového farbiva NK88 adsorbovaného na povrchu vrstevnatého silikátu saponitu
 • Zrýchlenie relativistickej elektrónovej dynamiky pomocou X2C transformácie: Aplikácia na výpočty nelineárnych optických vlastností
 • Nový typ surfaktantu pre polymérno-ílové nanokompozity
 • Zlepšenie funkčných vlastností keramických materiálov prídavkom uhlíkových nanorúrok a grafénu
 • Hlinitanové sklá s luminiscenčnými vlastnosťami
 • Elektrónová štruktúra a luminiscenčné vlastnosti oxynitridov dopovaných prvkami vzácnych kovov.
 • Nové prístupy ku koróznym vlastnostiam fluoridových tavenín
Prístrojové vybavenie Prístrojové vybavenie
 • Fázová, mikroštrukturálna analýza a chemická analýza
 • Metódy pre stanovenie fyzikálno-chemických a mechanických vlastností materiálov
 • Spektrálne metódy
 • Príprava keramických a skelných vzoriek
 • Opracovanie keramických a skelných vzoriek
 • Príprava vzoriek – iné

Service1