Other international

International

Development of new advanced ceramic composites for aerospace industry
Vývoj nových pokročilých keramických kompozitov pre vesmírne aplikácie
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
UltraCom – Development of new ultra-high temperature ceramic matrix composites with improved oxidatio/ablation properties for aerospace industry
Vývoj nových vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou so zvýšenou oxidačnou/ablačnou odolnosťou pre vesmírne aplikácie
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Annotation:
Duration: 1.11.2017 – 31.10.2020
JOINSIC – Joining of advanced SiC-based ceramic materials
Spájanie moderných keramických materiálov na báze SiC
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
Development and characterization of a novel glass/ceramic coating systems for high temperatue applications
Vývoj a charakterizácia nových povlakov na báze sklo/keramika pre vysokoteplotné aplikácie
Program: Bilateral – other
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019