Other international

International

SCALP – Spin Coupling Advanced Level Perception
Percepcia spinovej interakcie na pokročilej úrovni
Program: Bilateral – other
Project leader: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Annotation:
Duration: 1.2.2020 – 31.12.2021
Scaffolds and biocomposites for tissue regeneration
Štruktúry a biokompozity pre regeneráciu tkanív
Program: Bilateral – other
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2021
(Ultra-high temperature carbides for extreme environment applications
Vysokoteplotné karbidy pre aplikácie v extrémnych podmienkach
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2020
Development of new advanced ceramic composites for aerospace industry
Vývoj nových pokročilých keramických kompozitov pre vesmírne aplikácie
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
UltraCom – Development of new ultra-high temperature ceramic matrix composites with improved oxidatio/ablation properties for aerospace industry
Vývoj nových vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou so zvýšenou oxidačnou/ablačnou odolnosťou pre vesmírne aplikácie
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Annotation:
Duration: 1.11.2017 – 31.10.2020