Other international – finished

International

(Ultra-high temperature carbides for extreme environment applications
Vysokoteplotné karbidy pre aplikácie v extrémnych podmienkach
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2020
Development of new advanced ceramic composites for aerospace industry
Vývoj nových pokročilých keramických kompozitov pre vesmírne aplikácie
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2020
UltraCom – Development of new ultra-high temperature ceramic matrix composites with improved oxidatio/ablation properties for aerospace industry
Vývoj nových vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou so zvýšenou oxidačnou/ablačnou odolnosťou pre vesmírne aplikácie
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Annotation:
Duration: 1.11.2017 – 31.10.2020
JOINSIC – Joining of advanced SiC-based ceramic materials
Spájanie moderných keramických materiálov na báze SiC
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
Development and characterization of a novel glass/ceramic coating systems for high temperatue applications
Vývoj a charakterizácia nových povlakov na báze sklo/keramika pre vysokoteplotné aplikácie
Program: Bilateral – other
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2019
Immobilization of metal nanoparticles on organo-modified layered silicates
Využitie organo-modifikovaných vrstevnatých silikátov ako nosičov nanočastíc kovov
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Pálková Helena PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2018
NewTechAl – New technology in Aluminium production – Physicochemical and electrochemical investigation of promising potassium cryolite molten systems
Nové technológie pri výrobe hliníka – Fyzikálno-chemické a elektrochemické skúmanie sľubných draselných kryolitových sústav
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Kubíková Blanka PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2017
Ceramic coatings with glass fillers for high temperature corrosion protection of metals
Ceramic coatings with glass fillers for high temperature corrosion protection of metals
Program: Bilateral – other
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
BioKer – Development of ceramics composites materials for bio-applications.
Vývoj kompozitných keramických materiálov pre bioaplikácie
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.9.2013 – 31.12.2016