Other international – finished

International

NewTechAl – New technology in Aluminium production – Physicochemical and electrochemical investigation of promising potassium cryolite molten systems
Nové technológie pri výrobe hliníka – Fyzikálno-chemické a elektrochemické skúmanie sľubných draselných kryolitových sústav
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Kubíková Blanka PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2017
Ceramic coatings with glass fillers for high temperature corrosion protection of metals
Ceramic coatings with glass fillers for high temperature corrosion protection of metals
Program: Bilateral – other
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
BioKer – Development of ceramics composites materials for bio-applications.
Vývoj kompozitných keramických materiálov pre bioaplikácie
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.9.2013 – 31.12.2016
New rare earth-free inorganic phosphors for energy-saving lighting applications
Nové anorganické fosfory bez obsahu prvkov vzácnych zemín pre energeticky úsporné osvetľovacie zdroje
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
Organo-clays as intermediates for the synthesis of functional hybrid materials
Organo-íly ako medzistupeň pre prípravu nových hybridných materiálov s funkčnými vlastnosťami
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Ing. Pálková Helena PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2015
IPROX – Potential influence of potassium and rubidium on the formation of oxofluoroaluminates in solid state
Potenciálny vplyv draslíka a rubídia na prípravu oxyfluorohlinitanových komplexov v tuhom stave
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Šimko František PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2015
SolarGradeSilico – Physico-chemical analysis of molten fluoride systems for electrowining of solar grade silicon
Fyzikálno-chemická analýza fluoridových taveninových systémov pre elektrolytické vylučovanie kremíka pre fotovoltaické aplikácie
Program: Bilateral – other
Project leader: Ing. Korenko Michal PhD.
Annotation:
Duration: 1.6.2013 – 31.12.2014
Alternative Werkstoffe fur Pumpenkomponenten
Alternatívne materiály a zariadenia pre komponenty do púmp
Program: Bilateral – other
Project leader: doc. RNDr. Drábik Milan CSc.
Duration: 1.2.2011 – 31.12.2013
Ceramic Nanocomposites for Applications in Extreme Environments
Keramické nanokompozity pre aplikácie v extrémnych prostrediach
Program: Bilateral – other
Project leader: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2013
RelMag – Quantum-chemical calculations of magnetic properties of various chemical compounds with inclusion of relativistic effects
Kvantovo-chemické výpočty magnetických vlastností rôznych chemických zlúčenín so zahrnutím relativistických efektov
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Dr. Malkin Vladimír DrSc.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2013
TERMOSK – Thermodynamic models and structure of multi-component glasses
Termodynamické modely a štruktúra viaczložkových skiel
Program: Inter-governmental agreement
Project leader: Ing. Chromčíková Mária PhD.
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2013