Slovak Research and Development Agency – finished

National

EXTREMECER – Ceramic materials for extreme operating conditions
Keramické materiály pre použitie v extrémnych podmienkach
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 31.12.2020
nanomat – Nanocomposite materials based on organo-phosphonium smectites and polymers
Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a polymérov
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Jankovič Ľuboš PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 31.12.2020
BiofNano – Prevention and eradication of microbial biofilms in relationship to nanomaterials
Prevencia a eradikácia mikrobiálnych biofilmov vo vzťahu k nanomateriálom
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Bujdák Juraj DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 31.12.2020
ProKor – Advanced composite coatings for high temperature corrosion protection of metals
Kompozitné vrstvy pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov
Program: SRDA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 31.10.2020
FLUMECE – Fluoride melts of critical elements for unconventional applications
Fluoridové taveniny kritických prvkov pre nekonvenčné aplikácie
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 31.8.2020
BENECOM – The behaviour of new progressive construction materials in aggressive environment of molten salts
Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
Program: SRDA
Project leader: Ing. Šimko František PhD.
Duration: 1.7.2016 – 31.8.2020
Rel-NMR-EPR – Developing new theoretical tools for prediction and interpretation of EPR and NMR parameters
Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
Program: SRDA
Project leader: Dr. Malkin Vladimír DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
SERAMAT – Assessment of secondary raw materials for the preparation of materials used in extreme conditions
Zhodnotenie druhotných surovín pre materiály s využitím v extrémnych podmienkach
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
Silicon oxynitride-based photoluminescent ceramic materials
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
Perlit – Perlite genesis and innovative approaches to its exploitation and processing
Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Annotation:
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2017
ConCer – Development SiC based conductive ceramics
Vývoj vodivej keramiky na báze SiC
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2017