Slovak Research and Development Agency – finished

National

Perlit – Perlite genesis and innovative approaches to its exploitation and processing
Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Annotation:
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2017
ConCer – Development SiC based conductive ceramics
Vývoj vodivej keramiky na báze SiC
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2017
PROGNOZHET – Heterocycles for progressive trends of the century
Heterocykly pre progresívne trendy storočia
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Smrčok Ľubomír CSc.
Duration: 1.7.2016 – 31.8.2016
HybridMater – Photoactive hybrid nanomaterials with luminescent and antimicrobial properties.
Fotoaktívne hybridné nanomateriály s luminiscenčnými a antimikrobiálnymi vlastnosťami.
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Bujdák Juraj DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
KoroDENT – Mechanisms of corrosion and micromechanical properties of dental materials
Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov
Program: SRDA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
PAPHET – Polyaplicable heterocycles – design, synthesis and properties
Polyaplikovateľné heterocykly – návrh štruktúry, syntéza a vlastnosti
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Smrčok Ľubomír CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
SVOJE – Structure and properties of oxide glasses for application in nuclear power technology
Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Chromčíková Mária PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
SiNGra – Development of Si3N4 with addition of graphene platelets
Vývoj nitridu kremičitého s prídavkom multivrstiev grafénu.
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
ZrAlTa – Inorganic fluoride melts – the complex study of spectral, diffraction, physicochemical, thermodynamical and structural characteristics
Anorganické fluoridové taveniny – komplexné štúdium spektrálnych, difrakčných, fyzikálnochemických, termodynamických a štruktúrnych charakteristík
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Annotation:
Duration: 1.5.2011 – 31.10.2014
OC&PCN – Organoclays and their composites with polymers
Organoíly a ich kompozity s polymérmi
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Komadel Peter DrSc.
Annotation:
Duration: 1.5.2011 – 31.10.2014
BioNitrid – Development of composite biomaterials based on silicon nitride
Vývoj kompozitných biomateriálov na báze nitridu kremičitého
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.5.2011 – 31.10.2014
ReSpect – Relativistic calculations of parameters of NMR and EPR spectroscopy for compounds containing heavy elements: further methodological development and applications
Relativistické výpočty parametrov NMR a EPR spektroskopie pre zlúčeniny obsahujúce ťažké prvky: pokračovanie metodologického vývoja a aplikácie
Program: SRDA
Project leader: Dr. Malkin Vladimír DrSc.
Annotation:
Duration: 1.5.2011 – 30.4.2014