Slovak Research and Development Agency – finished

National

Silicon oxynitride-based photoluminescent ceramic materials
Fotoluminescenčné keramické materiály na báze oxynitridov kremíka
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2015 – 30.6.2019
Perlit – Perlite genesis and innovative approaches to its exploitation and processing
Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Annotation:
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2017
ConCer – Development SiC based conductive ceramics
Vývoj vodivej keramiky na báze SiC
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.10.2013 – 30.9.2017
PROGNOZHET – Heterocycles for progressive trends of the century
Heterocykly pre progresívne trendy storočia
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Smrčok Ľubomír CSc.
Duration: 1.7.2016 – 31.8.2016
HybridMater – Photoactive hybrid nanomaterials with luminescent and antimicrobial properties.
Fotoaktívne hybridné nanomateriály s luminiscenčnými a antimikrobiálnymi vlastnosťami.
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Bujdák Juraj DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
KoroDENT – Mechanisms of corrosion and micromechanical properties of dental materials
Mechanizmy korózie a mikromechanické vlastnosti dentálnych materiálov
Program: SRDA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
PAPHET – Polyaplicable heterocycles – design, synthesis and properties
Polyaplikovateľné heterocykly – návrh štruktúry, syntéza a vlastnosti
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Smrčok Ľubomír CSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
SVOJE – Structure and properties of oxide glasses for application in nuclear power technology
Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Chromčíková Mária PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015
SiNGra – Development of Si3N4 with addition of graphene platelets
Vývoj nitridu kremičitého s prídavkom multivrstiev grafénu.
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2012 – 31.12.2015