Basic Info

Vasková, Zuzana Ing., PhD.

Phone: 02/59410488