Iné medzinárodné – skončené

Medzinárodné

JOINSIC – Spájanie moderných keramických materiálov na báze SiC
Joining of advanced SiC-based ceramic materials
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Vývoj a charakterizácia nových povlakov na báze sklo/keramika pre vysokoteplotné aplikácie
Development and characterization of a novel glass/ceramic coating systems for high temperatue applications
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 – 31.12.2019
Využitie organo-modifikovaných vrstevnatých silikátov ako nosičov nanočastíc kovov
Immobilization of metal nanoparticles on organo-modified layered silicates
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2018
NewTechAl – Nové technológie pri výrobe hliníka – Fyzikálno-chemické a elektrochemické skúmanie sľubných draselných kryolitových sústav
New technology in Aluminium production – Physicochemical and electrochemical investigation of promising potassium cryolite molten systems
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kubíková Blanka PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Ceramic coatings with glass fillers for high temperature corrosion protection of metals
Ceramic coatings with glass fillers for high temperature corrosion protection of metals
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2016
BioKer – Vývoj kompozitných keramických materiálov pre bioaplikácie
Development of ceramics composites materials for bio-applications.
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Anotácia:
Doba trvania: 1.9.2013 – 31.12.2016
Nové anorganické fosfory bez obsahu prvkov vzácnych zemín pre energeticky úsporné osvetľovacie zdroje
New rare earth-free inorganic phosphors for energy-saving lighting applications
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
Organo-íly ako medzistupeň pre prípravu nových hybridných materiálov s funkčnými vlastnosťami
Organo-clays as intermediates for the synthesis of functional hybrid materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 – 31.12.2015
IPROX – Potenciálny vplyv draslíka a rubídia na prípravu oxyfluorohlinitanových komplexov v tuhom stave
Potential influence of potassium and rubidium on the formation of oxofluoroaluminates in solid state
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimko František PhD.
Anotácia:
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2015