O oddelení

Oddelenie hydrosilikátov sa zameriava najmä na výskum smektitov, ktoré predstavujú prírodné nanomateriály s rozsiahlym priemyselným využitím. Časť výskumu je zameraná na získavanie a charakterizáciu smektitov a príbuzných minerálov a materiálov z prírodných zdrojov, možnosti aktivácie povrchov a využitie v adsorpčných procesoch. Ďalšie zameranie je na moderný výskum modifikovaných smektitov a ich syntetických analógov, hybridných materiálov a nanokompozitov. Práve aplikácie a návrh rôznych spôsobov modifikácie smektitov a príbuzných hydrosilikátov, ktoré by viedli k príprave atraktívnych nových materiálov, pokrýva v súčasnosti hlavné zameranie oddelenia. Možné využitie rôznych modifikovaných foriem smektitov a príbuzných materiálov je v príprave organicko-anorganických kompozitných materiálov, ako sú nanokompozity s polymérmi, hybridné materiály s organickými farbivami alebo materiály s adsorpčnými vlastnosťami využiteľnými v oblasti ochrany životného prostredia, atď. V spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi sa na oddelení rozvíjajú tematiky, ako je príprava kompozitných materiálov s antibakteriálnymi, fotosenzibilizačnými a fotoluminiscenčnými vlastnosťami a aktívne prísady na zlepšenie vlastností polymérov. Silnými stránkami oddelenia je metodologické zázemie v oblasti základnej charakterizácie vrstevnatých hydrosilikátov, IČ spektroskopie, UV-Vis a fluorescenčnej spektroskopie. Na základe analýz výsledkov pomocou týchto metód vznikli originálne interpretácie javov v študovaných systémoch, vďaka ktorým členovia oddelenia získali vynikajúce renomé medzi vedcami zaoberajúcimi sa problematikou výskumu prípravy pokročilých materiálov na báze hydrosilikátov.

 

 • Vedúci oddelenia: Ing. Helena Pálková, PhD.

Vybrané publikácie

BAČÍK, Peter** – FRIDRICHOVÁ, Jana – UHER, Pavel – VACULOVIČ, T. – KUREKOVÁ, Valéria – ŠKODA, Radek – DEKAN, Július – MIGLIERINI, Marcel – MALÍČKOVÁ, Iveta. Beryl crystal chemistry and trace elements: Indicators of pegmatite development and fractionation (Damara Belt, Namibia). In Lithos, 2021, vol. 404-405, p. 106441-1-106441-16. (2020: 4.004 – IF, Q1 – JCR). https://doi.org/10.1016/j.lithos.2021.106441

BARLOG, Martin**PÁLKOVÁ, HelenaBUJDÁK, Juraj. Luminescence of a laser dye in organically-modified layered silicate pigments. In Dyes and Pigments, 2021, vol. 191, p. 109380-1-109380-11. (2020: 4.889 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2021.109380

BOHÁČ, Peter** – SASAI, Ryo – SOONTORNCHAIYAKUL, W. – CZÍMEROVÁ, Adriana – BUJDÁK, Juraj. Resonance energy transfer between cyanine dyes in hybrid films of layered silicate prepared by layer-by-layer method. In Applied Clay Science, 2021, vol. 202, p. 105985-1-105985-9. (2020: 5.467 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.clay.2021.105985

DADI, Nitin Chandra teja – DOHÁL, Matúš – MEDVECKÁ, Veronika – BUJDÁK, Juraj – KOČI, Kamila – ZAHORANOVÁ, Anna – BUJDÁKOVÁ, Helena**. Physico-chemical characterization and antimicrobial properties of hybrid film based on saponite and phloxine B. In Molecules, 2021, vol. 26, no. 2, p. 325-1-325-15. (2020: 4.412 – IF, Q2 – JCR) https://doi.org/10.3390/molecules26020325

DADI, Nitin Chandra teja – BUJDÁK, Juraj** – MEDVECKÁ, Veronika – PÁLKOVÁ, HelenaBARLOG, Martin – BUJDÁKOVÁ, Helena**. Surface characterization and anti-biofilm effectiveness of hybrid films of polyurethane functionalized with saponite and phloxine B. In Materials, 2021, vol. 14, no. 14, p. 7583-1-7583-21. (2020: 3.623 – IF, Q1 – JCR)  https://doi.org/10.3390/ma14247583

DENG, Qiang – SLANÝ, Michal** – ZHANG, Huani – GU, Xuefan – LI, Yongfei – DU, Weichao – CHEN, Gang. Synthesis of alkyl aliphatic hydrazine and application in crude oil as flow improvers. In Energies, 2021, vol. 14, no. 15, p. 4703-1-4703-11. (2020: 3.004 – IF, Q3 – JCR)  https://doi.org/10.3390/en14154703

FURKA, S. – FURKA, D. – DADI, Nitin Chandra teja – PALACKA, Patrik – HROMNÍKOVÁ, Dominika – SANTANA, Julio Ariel Duenas – PINEDA, Javier Díaz – CASAS, Saul Duenas – BUJDÁK, Juraj. Novel antimicrobial materials designed for the 3D-printing of medical devices used during Covid-19 crisis. In Rapid Prototyping Journal, 2021, vol. 27, no. 5, p. 890-904. (2020: 3.095 – IF, Q2 – JCR) https://doi.org/10.1108/RPJ-09-2020-0219

JANKOVIČ, Ľuboš** – ŠKORŇA, Peter – MORENO RODRÍGUEZ, Daniel – SCHOLTZOVÁ, Eva – TUNEGA, Daniel. Preparation, characterization and adsorption properties of tetraalkylphosphonium organobeidellites. In Applied Clay Science, 2021, vol. 204, p. 105989-1-105989-10. (2020: 5.467 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.clay.2021.105989

KUZIELOVÁ, Eva** – SLANÝ, Michal – ŽEMLIČKA, Matúš – MÁSILKO, Jiři – PALOU, Martin T. Phase Composition of Silica Fume-Portland Cement Systems Formed under Hydrothermal Curing Evaluated by FTIR, XRD, and TGA. In Materials, 2021, vol. 14, art. no.  2786. (2020: 3.623 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.3390/ma14112786

LI, Zhaoyi – ZHANG, Jie – QU, Chengtun – TANG, Ying** – SLANÝ, Michal**. Synthesis of Mg-Al hydrotalcite clay with high adsorption capacity. In Materials, 2021, vol. 14, no. 23, p. 7231-1-7231-19. (2020: 3.623 – IF, Q1 – JCR, 0.682 – SJR, Q2 – SJR) https://doi.org/10.3390/ma14237231

MADEJOVÁ, Jana**BARLOG, MartinJANKOVIČ, ĽubošSLANÝ, MichalPÁLKOVÁ, Helena. Comparative  study of alkylammonium- and alkylphosphonium-based analogues of organo-montmorillonites. In Applied Clay Science, 2021, vol. 200, p. 105894-1-105894-10. (2020: 5.467 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.clay.2020.105894

MAN, Yi – WANG, Bo – WANG, Jianxu** – SLANÝ, Michal – YAN, Haiyu** – PING, Li – EL-NAGGAR, Ali – SHAHEEN, Sabry M. – RINKLEBE, Jörg – FENG, Xinbin. Use of biochar to reduce mercury accumulation in Oryza sativa L: A trial for sustainable management of historically polluted farmlands. In Environment International, 2021, vol. 153, p. 106527-1-106527-11. (2020: 9.621 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106527

MARTSOUKA, Fotini** – PAPAGIANNOPOULOS, Konstantinos – HATZIANTONIOU, Sophia – BARLOG, Martin – LAGIOPOULOS, Giorgos – TEKERLEKOPOULOU, Athanasia G. – PAPOULIS, Dimitrios. Evaluation of the antimicrobial protection of pharmaceutical kaolin and talc modified with copper and zinc. In Materials, 2021, vol. 14, no. 5, p. 1173-1-1173-17. (2020: 3.623 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.3390/ma14051173

MARTSOUKA, Fotini** – PAPAGIANNOPOULOS, Konstantinos – HATZIANTONIOU, Sophia – BARLOG, Martin – LAGIOPOULOS, Giorgos – TATOULIS, Triantafyllos – TEKERLEKOPOULOU, Athanasia G. – LAMPROPOULOU, Paraskevi – PAPOULIS, Dimitrios. The antimicrobial properties of modified pharmaceutical bentonite with zinc and copper. In Pharmaceutics, 2021, vol. 13, no. 8, p. 1190-1-1190-15. (2020: 6.321 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13081190

MORENO RODRÍGUEZ, Daniel** – JANKOVIČ, Ľuboš – SCHOLTZOVÁ, Eva – TUNEGA, Daniel. Stability of atrazine-smectite intercalates: Density functional theory and experimental study. In MINERALS-BASEL, 2021, vol. 11, no. 6, p. 554-1-554-20. (2020: 2.644 – IF, Q2 – JCR) https://doi.org/10.3390/min11060554

PÁLKOVÁ, Helena**BARLOG, MartinMADEJOVÁ, Jana – HRONSKÝ, V. – PETRA, L. – ŠIMON, Erik – BILLIK, Peter – ZIMOWSKA, M. Structural changes in smectites subjected to mechanochemical activation: The effect of the occupancy of the octahedral sites. In Applied Clay Science, 2021, vol. 213, p. 106214. (2020: 5.467 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.clay.2021.106214

PRIBUSOVÁ SLUŠNÁ, Lenka** – VOJTEKOVÁ, Tatiana – HRDÁ, Jana – PÁLKOVÁ, Helena – ŠIFFALOVIČ, Peter – SOJKOVÁ, Michaela – VÉGSO, Karol – HUTÁR, Peter – DOBROČKA, Edmund – VARGA, Marian – HULMAN, Martin**. Optical characterization of few-layer PtSe2 nanosheet films. In ACS Omega, 2021, vol. 6, p. 35398-35403. (2020: 3.512 – IF, Q2 – JCR) https://doi.org/10.1021/acsomega.1c04768

RYBKA, Karolina** – MATUSIK, Jakub – SLANÝ, Michal. Technical aspects of selected minerals transformation to LDH-containing materials: The structure, chemistry and affinity towards As(V). In Journal of Environmental Chemical Engineering, 2021, vol. 9, no. 6, p. 106792-1-106792-9. (2020: 5.909 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.106792

ŠIMONOVÁ, Tímea** – MÉSZÁROS, R. – SEBECHLEBSKÁ, Táňa – BUJDÁK, Juraj**. Non-Arrhenius kinetics and slowed-diffusion mechanism of molecular aggregation of a rhodamine dye on colloidal particles. In Physical Chemistry Chemical Physics, 2021, vol. 23, no. 32, p. 17177-17185. (2020: 3.676 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1039/d1cp02762j

ŠURÁNEK, Matej – MELICHOVÁ, Zuzana** – KUREKOVÁ, Valéria – KLJAJEVIĆ, Ljiljana – NENADOVIĆ, Snežana. Removal of nickel from aqueous solutions by natural bentonites from Slovakia. In Materials, 2021, vol. 14, no. 2, p. 282-1-282-14. (2020: 3.623 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.3390/ma14020282

ŠUTEKOVÁ, Monika – BUJDÁK, Juraj**. The „blue bottle“ experiment in the colloidal dispersions of smectites. In Dyes and Pigments, 2021, vol. 186, p. 109010-1-109010-9. (2020: 4.889 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2020.109010

WANG, Quan – SHAHEEN, Sabry M. – JIANG, Yahui – LI, Ronghua – SLANÝ, Michal – ABDELRAHMAN, Hamada – KWON, Eilhann – BOLAN, Nanthi – RINKLEBE, Jörg – ZHANG, Zengqiang**. Fe/Mn- and P-modified drinking water treatment residuals reduced Cu and Pb phytoavailability and uptake in a mining soil. In Journal of Hazardous Materials, 2021, vol. 403, p.123628-1-123628-9. (2020: 10.588 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123628

ZHANG, Wangyuan – SLANÝ, Michal* – ZHANG, Jie – LIU, Yifan – ZANG, Yunlei – LI, Yongfei – CHEN, Gang**. Acetylation modification of waste polystyrene and its use as a crude oil flow improver. In Polymers : Open Access Polymer Science Journal, 2021, vol. 13, no. 15, p. 2505-1-2505-10. (2020: 4.329 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.3390/polym13152505

ZHOU, Ling – SLANÝ, Michal* – BAI, Bingbing – DU, Weichao – QU, Chengtun – ZHANG, Jie – TANG, Ying**. Enhanced removal of sulfonated lignite from oil wastewater with multidimensional MgAl-LDH nanoparticles. In Nanomaterials-Basel, 2021, vol. 11, no. 4, p. 861-1-861-18. (2020: 5.076 – IF, Q1 – JCR) https://doi.org/10.3390/nano11040861

 

Národné a medzinárodné projekty

Bentonite – GAP Bentonit: Strategická surovina Slovenska – Inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre efektívne využívanie
(Bentonite: Slovak strategic raw material – Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use)
Program: APVV
Koordinátor projektu: Prírodovedecká fakulta UK
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: RNDr. Jana Madejová, DrSc.
Trvanie projektu: 07/2021-06/2025
Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov
( Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Helena Pálková, PhD.
Trvanie projektu: 01/2021-12/2024
BioPolSil – Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov
(Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Partner: Ústav polymérov SAV
Trvanie projektu: 07/2020-06/2024
Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami
(Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes)
Program: APVV-18-0075
Koordinátor projektu: Prírodovedecká fakulta UK
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: Ing. Pálková Helena PhD.
Trvanie projektu: 07/2019-06/2023

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

 • Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR, Prague, Czech Republic
 • Institute of Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic
 • Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
 • Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
 • University of Poitiers, CNRS, HydrASA, Poitiers, France
 • University of Aveiro, Aveiro, Portugal
 • University of Ioannina, Ioannina, Greece
 • Sheffield Hallam University, Sheffield, UK
 • National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan
 • Nagoya University, Graduate School of Engineering, Nagoya, Japan
 • Tokyo Metropolitan University Faculty of Urban Environmental Sciences, Tokyo, Japan
 • Yamaguchi University, Graduate School of Medicine, Yamaguchi, Japan
 • University of Illinois, Champaign-Urbana, USA
 • Monash University, Melbourne, Australia