O oddelení

Montmorillonity, minerály zo skupiny smektitov, sú prírodné vrstevnaté nanomateriály a hlavné minerály v bentonitoch. Ich chemické zloženie, vlastnosti a ich úpravy sú predmetom výskumu v Oddelení hydrosilikátov už od založenia ÚACH SAV. Hlavná pozornosť sa venuje príprave a charakterizácii atraktívnych nových materiálov pripravených modifikáciou smektitov, napríklad hybridných nanomateriálov s organickými látkami a interkalátov. Súčasne skúmané chemické úpravy zahŕňajú náhradu vymeniteľných katiónov protónmi a/alebo rôznymi anorganickými alebo organickými katiónmi, čo spolu vytvára systematický výskum vlastností prírodných a modifikovaných smektitov. Ich možné využitie je v organicko-anorganických hybridných materiáloch, ako sú smektit-polymérne nanokompozity, optické materiály hybridov s organickými farbivami, v mnohých oblastiach ochrany životného prostredia, atď. Ďalšie oblasti štúdia zahŕňajú nové aplikácie techník infračervenej a UV-Vis spektroskopie v materiálovej chémii, povrchovú kyslosť, fixáciu katiónov, sorpčné a bariérové vlastnosti pre zachytávanie a izoláciu nebezpečných látok, vlastnosti ílovo-polymérnych nanokompozitov. Pre hybridy s farbivami témami štúdia sú vznik molekulových agregátov farbív, luminiscencia, fluorescenčný rezonančný prenos energie a fotoaktivita.

 

 • Vedúci oddelenia: Ing. Helena Pálková, PhD.

Vybrané publikácie

AZZI, Andrezza de Almeida – UHLÍK, Peter – OSACKÝ, Marek – ZANARDO, Antenor – PÁLKOVÁ, Helena. Changes in technological properties and microstructure of clayey raw materials from the Corumbataí Formation upon drying: Relevance to dry route tilemaking process. In Applied Clay Science, 2018, vol. 157, p. 92-101.

BARANYAIOVÁ, Timea – BUJDÁK, Juraj. Effects of dye surface concentration on the molecular aggregation of xanthene dye in colloidal dispersions of montmorillonite. In Clays and Clay Minerals, 2018, vol. 66, no. 2, p. 114-126.

BELUŠÁKOVÁ, Silvia – SOLA-LLANO, R. – LOPEZ ARBELOA, I. – MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, V. – BUJDÁK, Juraj. Resonance energy transfer between dye molecules in hybrid films of a layered silicate, including the effect of dye concentration thereon. In Applied Clay Science, 2018, vol. 155, p. 57-64.

BIZOVSKÁ, Valéria – JANKOVIČ, Ľuboš – MADEJOVÁ, Jana. Montmorillonite modified with unconventional surfactants from the series of octylammonium-based cations: Structural characterization and hydration properties. In Applied Clay Science, 2018, vol. 158, p. 102-112.

BOHÁČ, PeterBUJDÁK, Juraj. Tuning the photophysical properties of cyanine dyes with clay minerals. In Clays and Clay Minerals, 2018, vol. 66, no. 2, p. 127-137.

BUJDÁK, Juraj. The effects of layered nanoparticles and their properties on the molecular aggregation of organic dyes. In Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 2018, vol. 35, p. 108-133.

BUJDÁKOVÁ, Helena – BUJDÁKOVÁ, Veronika – MÁJEKOVÁ, Hyacinta – GAÁLOVÁ, B. – BIZOVSKÁ, Valéria – BOHÁČ, Peter – BUJDÁK, Juraj. Antimicrobial activity of organoclays based on quaternary alkylammonium and alkylphosphonium surfactants and montmorillonite. In Applied Clay Science, 2018, vol. 158, no., p. 21-28.

JOCHEC MOŠKOVÁ, Daniela – JANIGOVÁ, Ivica – NÓGELLOVÁ, Zuzana – SEDNIČKOVÁ, Michaela – JANKOVIČ, Ľuboš – KOMADEL, Peter – ŠLOUF, Miroslav – CHODÁK, Ivan. Prediction of compatibility of organomodified clay with various polymers using rheological measurements. In Polymer Testing, 2018, vol. 69, p. 359-365.

KRONEK, Juraj – NEDBAL, Jan – VALENTOVÁ, Helena – NEUBERT, Milan – JANIGOVÁ, Ivica – PETRENČÍKOVÁ, Nadežda – ŠRÁMKOVÁ, Petra – CSOMOROVÁ, Katarína – PETRA, Lukáš. Thermal stability and structural anisotropy of semiaromatic poly(ester amides) from aromatic bis(2-oxazolines) and aliphatic dicarboxylic acids. In Polymer Testing, 2018, vol. 68, p. 1-7.

PENTRÁK, Martin – HRONSKÝ, Viktor – PÁLKOVÁ, Helena – UHLÍK, Peter – KOMADEL, PeterMADEJOVÁ, Jana. Alteration of fine fraction of bentonite from Kopernica (Slovakia) under acid treatment: A combined XRD, FTIR, MAS NMR and AES study. In Applied Clay Science, 2018, vol. 163, no., p. 204-213.

SERWICKA, Ewa M. – ZIMOWSKA, Malgorzata – DURACZYNSKA, Dorota – NAPRUSZEWSKA, Bogna D. – NATTICH-RAK, Malgorzata – MORDARSKI, Grzegorz – LITYNSKA-DOBRZYNSKA, L. – PÁLKOVÁ, Helena. PDDA-montmorillonite composites loaded with Ru nanoparticles: Synthesis, characterization, and catalytic properties in hydrogenation of 2-butanone. In POLYMERS-BASEL, 2018, vol. 10, iss. 8, p. 865-879.

SCHOLTZOVÁ, Eva – JANKOVIČ, Ľuboš – TUNEGA, Daniel. Stability of tetrabutylphosphonium beidellite organoclay. In Journal of Physical Chemistry C, 2018, vol. 122, no. 15, p. 8380-8389. ISSN 1932-7447.

 

Národné a medzinárodné projekty

Funkcionalizácia ílových minerálov netradičnými organickými surfaktantmi
(Functionalization of clay minerals using unconventional organic surfactants)
Program: VEGA 2/0141/17
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Trvanie projektu: 01/2017-12/2020
Fotoaktívne hybridné materiály
( Photoactive hybrid materials)
Program: VEGA 2/0156/17
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. A. Czímerová, PhD.
Trvanie projektu: 01/2017-12/2020
Nanomat – Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a polymérov
( Nanocomposite materials based on organo-phosphonium smectites and polymers)
Program: APVV-15-0741
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. P. Komadel, DrSc.
Partner: Ústav polymérov SAV
Trvanie projektu: 07/2016-06/2020
BiofNano – Prevencia a eradikácia mikrobiálnych biofilmov vo vzťahu k nanomateriálom
( Prevention and eradication of microbial biofilms in relationship to nanomaterials)
Program: APVV-15-0347
Koordinátor projektu: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Zodpovedný riešiteľ ÚACH doc. RNDr. J. Bujdák, DrSc.
Trvanie projektu: 07/2016-06/2020

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

 • Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR, Prague, Czech Republic
 • Institute of Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic
 • Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
 • Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
 • University of Poitiers, CNRS, HydrASA, Poitiers, France
 • University of Aveiro, Aveiro, Portugal
 • University of Ioannina, Ioannina, Greece
 • Sheffield Hallam University, Sheffield, UK
 • National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan
 • Nagoya University, Graduate School of Engineering, Nagoya, Japan
 • Tokyo Metropolitan University Faculty of Urban Environmental Sciences, Tokyo, Japan
 • Yamaguchi University, Graduate School of Medicine, Yamaguchi, Japan
 • University of Illinois, Champaign-Urbana, USA
 • Monash University, Melbourne, Australia