O oddelení

Oddelenie hydrosilikátov sa zameriava najmä na výskum smektitov, ktoré predstavujú prírodné nanomateriály s rozsiahlym priemyselným využitím. Časť výskumu je zameraná na získavanie a charakterizáciu smektitov a príbuzných minerálov a materiálov z prírodných zdrojov, možnosti aktivácie povrchov a využitie v adsorpčných procesoch. Ďalšie zameranie je na moderný výskum modifikovaných smektitov a ich syntetických analógov, hybridných materiálov a nanokompozitov. Práve aplikácie a návrh rôznych spôsobov modifikácie smektitov a príbuzných hydrosilikátov, ktoré by viedli k príprave atraktívnych nových materiálov, pokrýva v súčasnosti hlavné zameranie oddelenia. Možné využitie rôznych modifikovaných foriem smektitov a príbuzných materiálov je v príprave organicko-anorganických kompozitných materiálov, ako sú nanokompozity s polymérmi, hybridné materiály s organickými farbivami alebo materiály s adsorpčnými vlastnosťami využiteľnými v oblasti ochrany životného prostredia, atď. V spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi sa na oddelení rozvíjajú tematiky, ako je príprava kompozitných materiálov s antibakteriálnymi, fotosenzibilizačnými a fotoluminiscenčnými vlastnosťami a aktívne prísady na zlepšenie vlastností polymérov. Silnými stránkami oddelenia je metodologické zázemie v oblasti základnej charakterizácie vrstevnatých hydrosilikátov, IČ spektroskopie, UV-Vis a fluorescenčnej spektroskopie. Na základe analýz výsledkov pomocou týchto metód vznikli originálne interpretácie javov v študovaných systémoch, vďaka ktorým členovia oddelenia získali vynikajúce renomé medzi vedcami zaoberajúcimi sa problematikou výskumu prípravy pokročilých materiálov na báze hydrosilikátov.

 

 • Vedúci oddelenia: Ing. Helena Pálková, PhD.

Vybrané publikácie

BOHÁČ, Peter**CZÍMEROVÁ, Adriana – SASAI, Ryo – BUJDÁK, Juraj. Luminescence and resonance energy transfer in the colloids of cyanine dyes and saponite modified with cationic surfactants. In Applied Clay Science, 2020, vol. 189, p. 105536-1-105536-9.

BUJDÁK, Juraj**. Adsorption kinetics models in clay systems. The critical analysis of pseudo-second order mechanism. In Applied Clay Science, 2020, vol. 191, p. 105630-1-105630-7.

DU, Weichao** – SLANÝ, Michal* – WANG, Xiangyun – CHEN, Gang – ZHANG, Jie. The inhibition property and mechanism of a novel low molecular weight zwitterionic copolymer for improving wellbore stability. In Polymers: Open Access Polymer Science Journal, 2020, vol. 12, no. 3, p. 708-1-708-13.

DU, Weichao** – WANG, Xiangyun – CHEN, Gang – ZHANG, Jie – SLANÝ, Michal**. Synthesis, property and mechanism analysis of a novel polyhydroxy organic amine shale hydration inhibitor. In MINERALS-BASEL, 2020, vol. 10, no. 2, p. 128-1-128-14.

MADEJOVÁ, Jana – JANKOVIČ, Ľuboš – SLANÝ, Michal – HRONSKÝ, Viktor. Conformation heterogeneity of alkylammonium surfactants self-assembled on montmorillonite: Effect of head-group structure and temperature. In Applied Surface Science, 2020, vol. 503, no., p. 144125-1-144125-11.

OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** – DVORÁK, Tomáš – ŠIMONOVÁ BARANYAIOVÁ, Tímea – ŠIMON, Erik – ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita – ŠVAJDLENKOVÁ, Helena – OPÁLEK, Andrej – KRÍŽIK, Peter – NOSKO, Martin. Simple and eco-friendly route from agro-food waste to water pollutants removal. In Materials, 2020, vol. 13, art. no. 5424, [21] p.

OSACKÝ, Marek** – PÁLKOVÁ, Helena – HUDEC, Pavol – CZÍMEROVÁ, Adriana – GALUSKOVÁ, Dagmar – VÍTKOVÁ, Martina. Effect of alkaline synthesis conditions on mineralogy, chemistry and surface properties of phillipsite, P and X zeolitic materials prepared from fine powdered perlite by-product. In Microporous and Mesoporous Materials, 2020, vol. 294, p. 109852-1-109852-11.

PÁLKOVÁ, Helena**KUREKOVÁ, ValériaMADEJOVÁ, JanaNETRIOVÁ, Zuzana – UHLÍK, Peter – VARGA, Peter – HRONSKÝ, Viktor – LEXA, Jaroslav. Determination of water content in raw perlites: Combination of NIR spectroscopy and thermoanalytical methods. In Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2020, vol. 240, art. no. 118517.

VALÁŠKOVÁ, Marta** – MADEJOVÁ, Jana – INAYAT, Amer – MATĚJOVÁ, Lenka – RITZ, Michal – MARTAUS, Alexandr – LEŠTINSKÝ, Pavel. Vermiculites from Brazil and Palabora: Structural changes upon heat treatment and influence on the depolymerization of polystyrene. In Applied Clay Science, 2020, vol. 192, p. 105639-1-105639-11.

 

Národné a medzinárodné projekty

Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov
( Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Helena Pálková, PhD.
Trvanie projektu: 01/2021-12/2024
BioPolSil – Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov
(Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Partner: Institute of Polymers SAS
Trvanie projektu: 07/2020-06/2024
Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami
(Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes)
Program: APVV-18-0075
Zodpovedný riešiteľ: Faculty of Natural Sciences Comenius University
Zodpovedný riešiteľ ÚACH: Ing. Pálková Helena PhD.
Trvanie projektu: 07/2019-06/2023

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

 • Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR, Prague, Czech Republic
 • Institute of Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic
 • Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
 • Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
 • University of Poitiers, CNRS, HydrASA, Poitiers, France
 • University of Aveiro, Aveiro, Portugal
 • University of Ioannina, Ioannina, Greece
 • Sheffield Hallam University, Sheffield, UK
 • National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan
 • Nagoya University, Graduate School of Engineering, Nagoya, Japan
 • Tokyo Metropolitan University Faculty of Urban Environmental Sciences, Tokyo, Japan
 • Yamaguchi University, Graduate School of Medicine, Yamaguchi, Japan
 • University of Illinois, Champaign-Urbana, USA
 • Monash University, Melbourne, Australia