O oddelení

Montmorillonity, minerály zo skupiny smektitov, sú prírodné vrstevnaté nanomateriály a hlavné minerály v bentonitoch. Ich chemické zloženie, vlastnosti a ich úpravy sú predmetom výskumu v Oddelení hydrosilikátov už od založenia ÚACH SAV. Hlavná pozornosť sa venuje príprave a charakterizácii atraktívnych nových materiálov pripravených modifikáciou smektitov, napríklad hybridných nanomateriálov s organickými látkami a interkalátov. Súčasne skúmané chemické úpravy zahŕňajú náhradu vymeniteľných katiónov protónmi a/alebo rôznymi anorganickými alebo organickými katiónmi, čo spolu vytvára systematický výskum vlastností prírodných a modifikovaných smektitov. Ich možné využitie je v organicko-anorganických hybridných materiáloch, ako sú smektit-polymérne nanokompozity, optické materiály hybridov s organickými farbivami, v mnohých oblastiach ochrany životného prostredia, atď. Ďalšie oblasti štúdia zahŕňajú nové aplikácie techník infračervenej a UV-Vis spektroskopie v materiálovej chémii, povrchovú kyslosť, fixáciu katiónov, sorpčné a bariérové vlastnosti pre zachytávanie a izoláciu nebezpečných látok, vlastnosti ílovo-polymérnych nanokompozitov. Pre hybridy s farbivami témami štúdia sú vznik molekulových agregátov farbív, luminiscencia, fluorescenčný rezonančný prenos energie a fotoaktivita.

 

 • Vedúci oddelenia: Ing. Helena Pálková, PhD.

Vybrané publikácie

MADEJOVÁ, JanaJANKOVIČ, ĽubošSLANÝ, Michal – HRONSKÝ, Viktor. Conformation heterogeneity of alkylammonium surfactants self-assembled on montmorillonite: Effect of head-group structure and temperature. In Applied Surface Science, 2020, vol. 503, no., p. 144125-1-144125-11.

BAČÍK, Peter – FRIDRICHOVÁ, Jana – UHER, Pavel – RYBÁR, S. – KUREKOVÁ, Valéria – LUPTÁKOVÁ, Jarmila – VRABLÍKOVÁ, Dana – PUKANČÍK, Libor – VACULOVIČ, T. Octahedral substitution in beryl from weakly fractionated intragranitic pegmatite Predne Solisko, Tatry Mountains (Slovakia): the indicator of genetic conditions. In Journal of Geosciences, 2019, vol. 64, no. 1, p. 59-72. (2018: 1.275 – IF).

GAÁLOVÁ, Barbora – VYLETELOVÁ, Ivana – POKORNÁ, Katarína – KIKHNEY, Judith – MONET, Annette – BUJDÁK, Juraj – BUJDÁKOVÁ, Helena. Decreased vitality and viability of Escherichia coli isolated by adherence to saponite particles. In Applied Clay Science, 2019, vol. 183, p. 105316-1-105316-9. (2018: 3.890 – IF)

KOTULOVÁ, Júlia – STAREK, Dušan – HAVELCOVÁ, Martina – PÁLKOVÁ, Helena. Amber and organic matter from the late Oligocene deep-water deposits of the Central Western Carpathians (Orava-Podhale Basin). In International Journal of Coal Geology, 2019, vol. 207, p. 96-109. (2018: 5.330 – IF)

KUREKOVÁ, ValériaBELUŠÁKOVÁ, SilviaBOHÁČ, PeterBUJDÁK, Juraj. Resonance energy transfer in the systems of smectite modified with a fluorescent cationic polymer and a photosensitizer. In Applied Clay Science, 2019, vol. 183, no., p. 105326-1-105326-9. (2018: 3.890 – IF)

LACKOVIČOVÁ, Monika – BARANYAIOVÁ, Tímea – BUJDÁK, Juraj. The chemical stabilization of methylene blue in colloidal dispersions of smectites. In Applied Clay Science, 2019, vol. 181, no., p. 105222-1-105222-8. (2018: 3.890 – IF)

PASTOREK, Adam – HRNČÍŘOVÁ, Jana – JANKOVIČ, Ľuboš – NEJDL, Lukáš – CIVIŠ, Svatopluk – IVANEK, Ondřej – SHESTIVSKA, Violetta – KNÍŽEK, Antonín – KUBELÍK, Petr – ŠPONER, Jiří – PETERA, Lukáš – KŘIVKOVÁ, Anna – CASSONE, Guiseppe – VACULOVIČOVÁ, Markéta – ŠPONER, Judit E. – FERUS, Martin. Prebiotic synthesis at impact craters: the role of Fe-clays and iron meteorites. In Chemical Communication, 2019, vol. 55, no. 71, p. 10563-10566. (2018: 6.164 – IF)

SLANÝ, MichalJANKOVIČ, ĽubošMADEJOVÁ, Jana. Structural characterization of organo-montmorillonites prepared from a series of primary alkylamines salts: Mid-IR and near-IR study. In Applied Clay Science, 2019, vol. 176, p. 11-20. (2018: 3.890 – IF)

VARGA, Peter – UHLÍK, Peter* – LEXA, Jaroslav – ŠURKA, Juraj – KUREKOVÁ, Valéria – HUDEC, Pavol – PÁLKOVÁ, Helena. The influence of porosity on the release of water from perlite glass. In Monatshefte für Chemie, 2019, vol. 150, no. 6, p. 1025-1040. (2018: 1.501 – IF)

ZIMOWSKA, Malgorzata – GURGUL, J. – SCHOLTZOVÁ, Eva – SOCHA, Robert P. – PÁLKOVÁ, Helena – LITYNSKA-DOBRZYNSKA, L. – MORKZYCKI, Lukasz – LATKA, K. A precursor approach for the development of lace-like Fe2O3 nanocrystallites triggered by pressure dependent nucleation and growth of akaganeite over clay based composites for toluene combustion. In Journal of Physical Chemistry C, 2019, vol. 123, no. 43, p. 26236-26250. (2018: 4.309 – IF)

 

Národné a medzinárodné projekty

Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami
( Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes)
Program: APVV-18-0075
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Helena Pálková, PhD.
Trvanie projektu: 07/2019-06/2023
Funkcionalizácia ílových minerálov netradičnými organickými surfaktantmi
(Functionalization of clay minerals using unconventional organic surfactants)
Program: VEGA 2/0141/17
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Trvanie projektu: 01/2017-12/2020
Nanomat – Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a polymérov
( Nanocomposite materials based on organo-phosphonium smectites and polymers)
Program: APVV-15-0741
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ľuboš Jankovič, PhD.
 Partner: Ústav polymérov SAV
Trvanie projektu: 07/2016-06/2020
BiofNano – Prevencia a eradikácia mikrobiálnych biofilmov vo vzťahu k nanomateriálom
( Prevention and eradication of microbial biofilms in relationship to nanomaterials)
Program: APVV-15-0347
Koordinátor projektu: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava
Zodpovedný riešiteľ ÚACH prof. RNDr. J. Bujdák, DrSc.
Trvanie projektu: 07/2016-06/2020

 

Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

 • Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the ASCR, Prague, Czech Republic
 • Institute of Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic
 • Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Krakow, Poland
 • Institute of Polymers, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
 • University of Poitiers, CNRS, HydrASA, Poitiers, France
 • University of Aveiro, Aveiro, Portugal
 • University of Ioannina, Ioannina, Greece
 • Sheffield Hallam University, Sheffield, UK
 • National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan
 • Nagoya University, Graduate School of Engineering, Nagoya, Japan
 • Tokyo Metropolitan University Faculty of Urban Environmental Sciences, Tokyo, Japan
 • Yamaguchi University, Graduate School of Medicine, Yamaguchi, Japan
 • University of Illinois, Champaign-Urbana, USA
 • Monash University, Melbourne, Australia