Scientific Grant Agency VEGA

National

Electromagnetic shielding properties of functionally graded layered SiC-graphene and SiC-carbon nanotubes composites
Elektromagnetické tienenie funkčne gradientných vrstevnatých kompozitov na báze SiC s prídavkom grafénu a uhlíkových nanorúrok
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hanzel Ondrej, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities
Hlinitano-kremičitanové sklené a sklokeramické materiály spevnené iónovou výmenou a dodatočnými funckionalitami
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan, DrSc.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Advancing in calculation and interpretation of spectroscopic parameters of heavy element compounds
Pokrok vo vyýpočte a interpretácii spektroskopických parametrov zlúčenín ťažkých prvkov
Program: VEGA
Project leader: Dr. Malkin Oľga, DrSc.
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials
Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Pálková Helena, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Phase changes of metal oxides in fluoride melts
Fázové premeny oxidov kovov v roztavených fluoridových systémoch
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav, DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Structure and properties of bioactive glasses doped with ions with potential therapeutic and antibacterial effects
Štruktúra a vlastnosti bio aktívnych skiel dopovaných iónmi s potenciálne terapeutickými a antibakteriálnymi účinkami
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Chromčíková Mária, PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Development and characterisation of spherical microparticles for preparation of advanced 3D glass and glass-ceramic structures
Vývoj a charakterizácia sférických mikročastíc vhodných na prípravu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr
Program: VEGA
Project leader: Ing. Michálková Monika, PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Insight into the mechanism of interactions of pollutants adsorbed on the surface of aluminosilicate structures
Porozumenie mechanizmu interakcií znečisťujúcich látok adsorbovaných na povrchu aluminosilikátových štruktúr
Program: VEGA
Project leader: Ing. Scholtzová Eva, CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022