Scientific Grant Agency VEGA

National

Electromagnetic shielding properties of functionally graded layered SiC-graphene and SiC-carbon nanotubes composites
Elektromagnetické tienenie funkčne gradientných vrstevnatých kompozitov na báze SiC s prídavkom grafénu a uhlíkových nanorúrok
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hanzel Ondrej PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials
Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Pálková Helena PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
Phase changes of metal oxides in fluoride melts
Fázové premeny oxidov kovov v roztavených fluoridových systémoch
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Structure and properties of bioactive glasses doped with ions with potential therapeutic and antibacterial effects
Štruktúra a vlastnosti bio aktívnych skiel dopovaných iónmi s potenciálne terapeutickými a antibakteriálnymi účinkami
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Chromčíková Mária PhD.
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Development and characterisation of spherical microparticles for preparation of advanced 3D glass and glass-ceramic structures
Vývoj a charakterizácia sférických mikročastíc vhodných na prípravu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr
Program: VEGA
Project leader: Ing. Michálková Monika PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2020 – 31.12.2023
Insight into the mechanism of interactions of pollutants adsorbed on the surface of aluminosilicate structures
Porozumenie mechanizmu interakcií znečisťujúcich látok adsorbovaných na povrchu aluminosilikátových štruktúr
Program: VEGA
Project leader: Ing. Scholtzová Eva CSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2019 – 31.12.2022
Fluoride melts with potential applications in electrochemical aluminum production
Fluoridové taveninové systémy s potenciálom využitia v elektrochemickej výrobe hliníka
Program: VEGA
Project leader: Ing. Šimko František PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Photoluminescent transparent oxynitride-based ceramics
Fotoluminiscenčné transparentné keramické materiály na báze oxinitridov
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Corrosion and weathering of tablewareglass
Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Chromčíková Mária PhD.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Long persistent phosphors on the base of stoichiometric aluminates and silicates for optical and biomedical applications
Nové anorganické fosfory na báze stechiometrických hlinitanov a kremičitanov s dlhodobou svetelnou emisiou pre optické a biomedicínske aplikácie
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021
Preparation and characterization granuls/microspheres based on silicon nitride for bioapplications
Príprava a charakterizácia granúl / mikroguličiek na báze nitridu kremičitého pre bioaplikácie
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2018 – 31.12.2021