Scientific Grant Agency VEGA – finished

National

Molten fluoride systems with higher functionality
Roztavené fluoridové systémy s vyššou funkcionalitou
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Low melting electrolytes and wetted cathodes with potential for electrolytic aluminium production
Elektrolyty s nízkou teplotou topenia a zmáčané katódy s potenciálom pre zlepšenie procesu výroby hliníka
Program: VEGA
Project leader: Ing. Šimko František PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
New rare-earth aluminate-based inorganic phosphors for applications in white light emitting LEDs
Nové anorganické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v LED diódach vyžarujúcich biele svetlo
Program: VEGA
Project leader: Ing. Klement Róbert PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
Ternary silicon nitride and oxynitride-based phosphors
Svetlo emitujúce luminofóry na báze ternárnych nitridov a oxynitridov kremíka
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
Improvement of functional properties of ceramic materials with the addition of carbon nano-tubes and graphene
Zlepšenie funkčných vlastností keramických materiálov prídavkom uhlíkových nanorúrok a grafénu
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
Hybrid materials based on layered silicates with cyanine and porphyrine dyes
Hybridné materiály vrstevnatých kremičitanov s kyanínovými a porfyrínovými farbivami
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Czímerová Adriana PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
Ceramic coatings with glass fillers for high temperature corrosion protection of metals
Keramické vrstvy pripravené z organokremičitých prekurzorov pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Preparation and properties of novel organoclays for polymer and environmental applications
Príprava a vlastnosti nových typov organoílov pre polymérne a environmentálne aplikácie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
ReSpect – a practical and efficient computational tool to study heavy element compounds
ReSpect – praktický a účinný výpočtový nástroj pre štúdium zlúčenín ťažkých prvkov
Program: VEGA
Project leader: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
Molten fluoride systems for high temperature applications with potential in energy sector application
Roztavené fluoridové systémy pre vysokoteplotné aplikácie s potenciálom využitia v energetickom sektore
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
Structure and properties of oxide glasses – molecular dynamics, thermodynamic models, crystallization, vibrational and impedance spectroscopy
Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – molekulová dynamika, termodynamické modely, kryštalizácia, vibračné a impedančné spektrá
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Chromčíková Mária PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015
Study of the mechanism of corrosion of materials used in a melting of industrially produced glasses
Štúdium mechanizmu korózie materiálov používaných pri tavení priemyselne vyrábaných skiel
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Šimurka Peter PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2012 – 31.12.2015