Scientific Grant Agency VEGA – finished

National

Functionalization of clay minerals using unconventional organic surfactants
Funkcionalizácia ílových minerálov netradičnými organickými surfaktantmi
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Transparent polycrystalline ceramics materials with submicrone microstructure and with luminiscent properties
Transparentné polykryštalické keramické materiály so submikrónovou mikroštruktúrou a luminiscenčnými vlastnosťami
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Development of advanced tools for calculation and interpretation of NMR and EPR spectra of heavy element compounds
Vývoj pokročilých nástrojov na výpočet a interepretáciu NMR a EPR spektier systémov ťažkých prvkov
Program: VEGA
Project leader: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2020
Photoactive hybrid materials
Fotoaktívne hybridné materiály
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Czímerová Adriana PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2017 – 31.12.2019
Molten fluoride systems with higher functionality
Roztavené fluoridové systémy s vyššou funkcionalitou
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Structure abd properties of oxide glasses – thermodynamic models, entalpic and structural relaxation
Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – termodynamický model, entalpická a objemová relaxácia
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Chromčíková Mária PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2016 – 31.12.2019
Low melting electrolytes and wetted cathodes with potential for electrolytic aluminium production
Elektrolyty s nízkou teplotou topenia a zmáčané katódy s potenciálom pre zlepšenie procesu výroby hliníka
Program: VEGA
Project leader: Ing. Šimko František PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
New rare-earth aluminate-based inorganic phosphors for applications in white light emitting LEDs
Nové anorganické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v LED diódach vyžarujúcich biele svetlo
Program: VEGA
Project leader: Ing. Klement Róbert PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
Ternary silicon nitride and oxynitride-based phosphors
Svetlo emitujúce luminofóry na báze ternárnych nitridov a oxynitridov kremíka
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
Improvement of functional properties of ceramic materials with the addition of carbon nano-tubes and graphene
Zlepšenie funkčných vlastností keramických materiálov prídavkom uhlíkových nanorúrok a grafénu
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2017
Hybrid materials based on layered silicates with cyanine and porphyrine dyes
Hybridné materiály vrstevnatých kremičitanov s kyanínovými a porfyrínovými farbivami
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Czímerová Adriana PhD.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
Ceramic coatings with glass fillers for high temperature corrosion protection of metals
Keramické vrstvy pripravené z organokremičitých prekurzorov pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2014 – 31.12.2016
Preparation and properties of novel organoclays for polymer and environmental applications
Príprava a vlastnosti nových typov organoílov pre polymérne a environmentálne aplikácie
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016
ReSpect – a practical and efficient computational tool to study heavy element compounds
ReSpect – praktický a účinný výpočtový nástroj pre štúdium zlúčenín ťažkých prvkov
Program: VEGA
Project leader: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Annotation:
Duration: 1.1.2013 – 31.12.2016