Slovak Research and Development Agency

National

PolyNanoPhoto – Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes
Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami
Program: SRDA
Project leader: Ing. Pálková Helena PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
BioSurf – Development of the bioactive silicon nitride by surface modification
Vývoj bioaktívneho nitridu kremičitého modifikáciou povrchovej vrstvy
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Tatarková Monika PhD.
Duration: 1.7.2019 – 31.12.2022
WLEDMAT – Novel glass and glass-ceramic rare-earth aluminates-based phosphors for energy-savin solid state lighting sources emitting while light (pc-WLEDs)
Nové sklenené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-ELED diódy)
Program: SRDA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 31.7.2022
PyrMat – Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky
Program: SRDA
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022
FLUMECE – Fluoride melts of critical elements for unconventional applications
Fluoridové taveniny kritických prvkov pre nekonvenčné aplikácie
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
EXTREMECER – Ceramic materials for extreme operating conditions
Keramické materiály pre použitie v extrémnych podmienkach
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
ProKor – Advanced composite coatings for high temperature corrosion protection of metals
Kompozitné vrstvy pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov
Program: SRDA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
nanomat – Nanocomposite materials based on organo-phosphonium smectites and polymers
Nanokompozitné materiály na báze organo-fosfóniových smektitov a polymérov
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Jankovič Ľuboš PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
BiofNano – Prevention and eradication of microbial biofilms in relationship to nanomaterials
Prevencia a eradikácia mikrobiálnych biofilmov vo vzťahu k nanomateriálom
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Bujdák Juraj DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
BENECOM – The behaviour of new progressive construction materials in aggressive environment of molten salts
Vlastnosti nových progresívnych konštrukčných materiálov v agresívnom prostredí roztavených solí
Program: SRDA
Project leader: Ing. Šimko František PhD.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
Rel-NMR-EPR – Developing new theoretical tools for prediction and interpretation of EPR and NMR parameters
Vývoj nových teoretických nástrojov pre predikciu a interpretáciu EPR a NMR parametrov
Program: SRDA
Project leader: Dr. Malkin Vladimír DrSc.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020
SERAMAT – Assessment of secondary raw materials for the preparation of materials used in extreme conditions
Zhodnotenie druhotných surovín pre materiály s využitím v extrémnych podmienkach
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.
Duration: 1.7.2016 – 30.6.2020