Slovak Research and Development Agency

National

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries
Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
BioPolSil – Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates
Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov
Program: SRDA
Project leader: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
RARE – Interaction of fluoride melts of rare earth elements with oxides of critical elements in the context of special applications
Interakcia fluoridových taveninových systémov prvkov vzácnych zemín s oxidmi kritických prvkov v kontexte špeciálnych aplikácií
Program: SRDA
Project leader: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
New High – Entropy Ceramics for Advanced Applications
Nové vysoko-entropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie
Program: SRDA
Project leader: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
Advanced materials with eutectic microstructure for high temperature and functional applications
Pokročilé materiály s eutektickou mikroštruktúrou pre vysokoteplotné funkčné aplikácie
Program: SRDA
Project leader: Ing. Prnová Anna PhD.
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
DKS-pNMR – Development of tools for advanced analysis and prediction of parameters of EPR, NMR and pNMR spectra of complex systems containing heavy elements
Vývoj nástrojov pre pokročilú analýzu a predikciu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky
Program: SRDA
Project leader: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Annotation:
Duration: 1.7.2020 – 30.6.2024
PolyNanoPhoto – Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes
Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami
Program: SRDA
Project leader: Ing. Pálková Helena PhD.
Annotation:
Duration: 1.7.2019 – 30.6.2023
BioSurf – Development of the bioactive silicon nitride by surface modification
Vývoj bioaktívneho nitridu kremičitého modifikáciou povrchovej vrstvy
Program: SRDA
Project leader: Mgr. Tatarková Monika PhD.
Duration: 1.7.2019 – 31.12.2022
WLEDMAT – Novel glass and glass-ceramic rare-earth aluminates-based phosphors for energy-savin solid state lighting sources emitting while light (pc-WLEDs)
Nové sklenené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-ELED diódy)
Program: SRDA
Project leader: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 31.7.2022
PyrMat – Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky
Program: SRDA
Project leader: Ing. Tatarko Peter PhD.
Annotation:
Duration: 1.8.2018 – 30.6.2022